""

Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie - april 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Chantal Binotto, Arno Noens, David Restiaux, Richard Saka Sapu en Vincent Vanesse

Publicatiedatum

Het verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie verschijnt jaarlijks. Het wil iedereen informeren die geïnteresseerd is in de economische ontwikkelingen binnen deze industrietakken, meer bepaald op basis van diverse relevante economische indicatoren, die verdeeld worden in vier groepen:

  1. de indicatoren voor de bedrijvigheid (omzet, investeringen, productie, afzetprijzen),
  2. de indicatoren voor de werkgelegenheid (aantal arbeidsplaatsen, aantal werkgevers),
  3. de indicatoren voor de ondernemingsdynamiek (oprichtingen en schrappingen van ondernemingen, aantal btw-plichtigen, faillissementen),
  4. de indicatoren voor de buitenlandse handel (uitvoer, invoer en handelsbalans).

Het verslag is verdeeld in drie delen. Het eerste deel schetst de economische context en verschaft groeivooruitzichten. Het tweede deel geeft een algemeen beeld van het verloop van de conjunctuur, de omzet, de productie en de werkgelegenheid op korte termijn. Het derde deel, tot slot, trekt de belangrijkste lessen uit de sectoranalyse en omvat sectorfiches op 4-cijferig detailniveau van de NACEBEL-nomenclatuur alsook grafieken met de voornaamste handelspartners.

De opmerkelijke feiten van deze editie zijn de volgende:

  • De voedingsindustrie kende een bijzonder gunstig 2021, met tekenen van herstel voor de meeste economische indicatoren die onderzocht werden. Met uitzondering van een toename van het aantal faillissementen evolueerden de andere beschouwde indicatoren positief in 2021. Zo zien we dynamiek in de omzet en de investeringen en trok ook de productie aan, terwijl de productieprijzen hun stijgende beweging vervolgden. De indicatoren voor de bedrijvigheid halen zelfs hun beste resultaat voor de beschouwde periode in 2021. De indicatoren voor de werkgelegenheid kenden in de eerste negen maanden van 2021 een gunstig verloop (het aantal arbeidsplaatsen, de loonmassa en het aantal werkgevers vertonen een stijging). De buitenlandse handel kent een zeer uitbundig herstel, met een toename van de uitvoer en de invoer, dankzij een herstel van de wereldwijde, maar ook Belgische economische bedrijvigheid, na een moeilijk jaar 2020. Het overschot op de handelsbalans nam zelfs toe. De ondernemingsdynamiek was vrij sterk in 2020, met een hoger aantal oprichtingen van ondernemingen dan schrappingen en een stijgend aantal btw-plichtigen. Ondanks de invoering van de moratoria op de faillissementen in de loop van 2020 was het aantal failliet verklaarde ondernemingen weliswaar toegenomen in 2021, maar dit aantal  ligt duidelijk lager dan in de periode voorafgaand aan de Covid-19-crisis. Bovendien leidden deze faillissementen gelukkig tot minder verloren arbeidsplaatsen in 2021 vergeleken met het jaar ervoor.
  • De vervaardiging van dranken kende globaal een goed jaar in 2021, met bijzonder uitgesproken tekenen van herstel, met uitzondering van een daling van het aantal  arbeidsplaatsen tijdens de eerste negen maanden van het jaar. De voornaamste indicatoren vertoonden een positieve evolutie, met name de omzet die toegenomen is, de investeringen die intensiever waren, of ook nog de productie die hoger lag. De indicatoren voor de werkgelegenheid evolueerden enigszins uiteenlopend voor de eerste negen maanden van het jaar (het aantal arbeidsplaatsen kende een daling, terwijl het aantal werkgevers in de sector en de loonmassa een stijging vertoonden). Qua buitenlandse handel ziet men dat de uitvoer en de invoer meer dynamiek vertoonden. Daarnaast verbeterde ook het saldo van de handelsbalans. De ondernemingsdynamiek tot slot was positief in 2020, met een stijging van het aantal opgerichte ondernemingen, terwijl het aantal geschrapte ondernemingen een forse afname kende. Ook nam het aantal btw-plichtigen in de sector toe. Het aantal failliet verklaarde ondernemingen nam bovendien af in 2021, en er ging geen enkele arbeidsplaats verloren door deze faillissementen.
  • De in dit verslag voorgestelde gegevens omvatten nog niet de oorlog in Oekraïne. Dat blijft nochtans een grote uitdaging, met name voor de voedingssector.
Laatst bijgewerkt
4 juli 2022