TEN-E Projecten van Gemeenschappelijk belang: Handleiding

TEN-E Projecten van Gemeenschappelijk belang: Handleiding

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Op 1 juni 2013 is de Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur (hierna: de infrastructuurverordening)1 van kracht geworden. Het doel van de infrastructuurverordening is de energienetwerken van Europa te moderniseren en uit te breiden voor onder meer het waarborgen van een concurrerende en goed functionerende geïntegreerde energiemarkt en de integratie van gespreide hernieuwbare energiebronnen.

  De infrastructuurverordening draagt de lidstaten onder meer op een handleiding uit te werken en ter beschikking stellen van het publiek waarin het proces van vergunningverlening voor projecten van gemeenschappelijk belang (PGB) wordt beschreven. De handleiding is niet juridisch bindend, maar kan verwijzen naar relevante wettelijke bepalingen of daaruit citeren.

  Deze handleiding werd opgesteld in overeenstemming met artikel 9.1 van de infrastructuurverordening. Het kwam tot stand met de hulp van alle betrokken administraties, met name de Federale Overheidsdienst Economie en de Federale overheidsdienst Leefmilieu, de Departementen van de Vlaamse overheid Ruimte Vlaanderen en Leefmilieu, Natuur en Energie, de Waalse Overheidsdiensten voor Landbouw, Natuurlijke Rijkdommen en Leefmilieu (DG03) en deze voor Ruimtelijke Ordening, huisvesting en patrimonium en (DG04) en Brussel Stede-lijke Ontwikkeling en Leefmilieu Brussel.

  De handleiding beschrijft minimaal volgende elementen:

  • het desbetreffende recht waarop de besluiten en adviezen zijn gebaseerd voor de verschillende types projecten van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van het milieurecht;

  • de desbetreffende besluiten en in te winnen adviezen;

  • de namen en contactgegevens van de bevoegde instantie, andere autoriteiten en voornaamste betrokken partijen;

  • informatie over de omvang, structuur en gedetailleerdheid van de documenten die samen met de aanvragen voor besluiten moeten worden ingediend, inclusief een checklist;

  • de workflow, met een overzicht van alle fasen van het proces, met inbegrip van een indicatief tijdschema en een beknopt overzicht van het besluitvormingsproces;

  • de fasen en middelen voor het grote publiek om deel te nemen aan het proces.
   Deze handleiding zal wanneer nodig worden geactualiseerd

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018