BELAC

Reeks BELAC 0-xx: Wettelijke documenten en referentie normen

  • 0-03 (PDF, 589.13 KB)  Wetboek van het economisch recht: uittreksels die de rechtsgrond voor de accreditatie in België vormen
  • 0-04 (PDF, 36.7 KB)  Aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken ten aanzien van de wettelijke bepalingen in verband met de accreditatie (artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht): Uittreksel uit het ministerieel besluit van 25.04.2014, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 05.05.2014
  • 0-05 (PDF, 180.73 KB) Koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 7 februari 2014: geconsolideerde tekst
  • 0-06 (PDF, 33.15 KB)  Ministeriële besluiten tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling - geconsolideerde tekst 
  • 0-07 (PDF, 715.38 KB) Ministeriële besluiten houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor conformiteitsbeoordeling - gecoördineerde tekst 
  • 0-08 (PDF, 318.67 KB) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuaudit systeem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie
Laatst bijgewerkt
7 december 2023