Rapport van de Belgische Brexit High Level Group - “Towards a Belgian Economic Brexit Strategy”

Rapport van de Belgische Brexit High Level Group - “Towards a Belgian Economic Brexit Strategy”

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Paul Buysse

Publicatiedatum

De groep kwam een eerste maal samen vóór het referendum om zich te beraden over de situatie in het VK. Onmiddellijk na het bekend worden van het negatieve resultaat kwam de groep opnieuw samen om haar werkzaamheden en een planning ervan op te starten.

De HLG kwam tussen 23 juni 2016 en 1 februari 2017 vijf keer samen waarbij zij, op basis van rapporten van de Nationale Bank, de Brexit-Task Force van de FOD Economie en diverse betrokken sectoren, met name FEVIA, Fedustria en Febelfin de evolutie alsook de uitdagingen analyseerde.

De HLG verkreeg ook schriftelijke informatie en standpunten van de bedrijfssectoren Agoria, Assuralia, AWDC, BCZ, Boerenbond, Essencia, FEBEG, Febetra, IAB, pharma, UPA, VBT, de diverse havens en sommige betrokken ondernemingen zoals Fluxys. Nog tijdens de zomer verspreidden de leden van de groep, via hun informatiekanalen, de door de Brexit Task Force van de FOD Economie uitgewerkte antwoorden op een reeks vragen (FAQ) die ondernemingen zich stelden.

Op haar vergadering van 9 december 2016 besliste de HLG dat het aangewezen was om een rapport voor de Belgische regering op te stellen tegen haar volgende bijeenkomst op 30 januari 2017. Er mag immers verwacht worden dat het VK uiterlijk eind maart art 50 van het EU-Verdrag zal inroepen waarop het onderhandelingsproces tussen het VK en de EU-27 zal opstarten.

De Belgische federale en deelstaatregeringen hebben hun voorbereidingen hiervoor reeds opgestart. Een aantal beargumenteerde verzoeken en/of overwegingen van een relevante vertegenwoordiging van het Belgische bedrijfsleven en operatoren over de opties en de gevolgen van de Brexit op korte, middellange en lange termijn kunnen de regeringen daarbij ongetwijfeld behulpzaam zijn.

Dit rapport kwam tot stand dankzij de inbreng van de verschillende economische stakeholders die zetelen in de High Level Group en de vele federaties die gehoord werden of die hun bijdragen schriftelijk hebben ingebracht. Ik wens ook uitdrukkelijk de Nationale Bank van België, het Planbureau en de diensten van de FOD Economie te danken voor hun analytische bijdrage aan dit rapport.

De HLG beperkt zich bij haar overwegingen tot de economische aspecten van de Brexit die uiteraard een veel bredere maatschappelijke uitdaging vormen voor de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt
17 januari 2018