kwartaalverslag

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2020 INR kwartaalverslag 3

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Christine Bruynoghe, Myrle Claessens, Mathias Ingelbrecht, Nadine Mat, Filip Smet, Jean-Paul Theunissen, Pascale Van Baelen, Erwin Van Hirtum en Etienne Verhaegen

Publicatiedatum

Table of Contents

  De wet van 8 maart 2009, tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, voorziet dat de FOD Economie de taak van prijsobservatie en prijsanalyse voor rekening van het Instituut voor de Nati-onale Rekeningen (INR) uitvoert. Met de wet van 26 april 2013, houdende de invoeging van boek V in het Wetboek van economisch recht (getiteld "De mededinging en de prijsevoluties"), werd het onderzoeksdomein van het Prijzenobser-vatorium uitgebreid. Het Prijzenobservatorium kan voortaan onderzoek uitvoeren vanuit de invalshoeken prijsverloop, prijsniveau, marges en tenslotte marktwerking.

  Er wordt in dit rapport aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van drie grote product-groepen: energiedragers, levensmiddelen, niet-energetische industriële goederen en diensten. Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht, welke vervolgens vergeleken wordt met die in de buurlanden. Het gehar-moniseerd indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), dat opgesteld wordt door Statbel conform de Europese methodo-logie, vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. De analyse werd uitgebreid met detailgegevens van het GICP en met andere statistieken van officiële instanties (IMF, EC, …).

  De volgende medewerkers van het Prijzenobservatorium hebben meegewerkt aan dit verslag: Christine Bruynoghe, Myrle Claessens, Mathias Ingelbrecht, Nadine Mat, Filip Smet, Jean-Paul Theunissen, Pascale Van Baelen, Erwin Van Hirtum en Etienne Verhaegen.

  Het Wetenschappelijk Comité voor prijsobservatie en -analyse verleende op 27 oktober 2020 een gunstig advies en de Raad van Bestuur van het INR heeft dit verslag goedgekeurd op 30 oktober 2020.

  Laatst bijgewerkt
  19 november 2020