Overzicht 2013: De FOD Economie en de transparante markt

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Voor de vier kerntaken van de FOD, met name coördineren, kennen, reglementeren en toezicht houden, integreert de strategische matrix vier prioritaire krachtlijnen in de huidige conjunctuur:

  • consumentenbescherming,

  • duurzame ontwikkeling,

  • concurrentievermogen en

  • markttransparantie.

  Deze laatste krachtlijn, die een onontbeerlijk element in een competitieve markt is, komt in dit document uitvoerig aan bod.

  Zorgen voor een doorzichtige markt betekent dat de spelers voortdurend worden geïnformeerd over de werking ervan om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Deze markt is zowel aangewezen op de betrekkingen tussen de spelers onderling als op de relaties tussen de spelers en de overheid. In dat verband speelt de FOD met zijn analyses, zijn indicatoren, zijn expertise, zijn regelgevende bevoegdheid en de interinstitutionele coördinatie een prominente rol in het Belgische economische landschap.

  Het hele document is opgebouwd rond de vier kerntaken van de FOD Economie. Het eerste deel omvat de coördinatie-instrumenten die hetzij aan de Europese eisen, hetzij aan de noodzaak tot samenwerking met andere institutionele autoriteiten of nog aan de behoefte tot informeren van de economische subjecten beantwoorden.

  In het tweede hoofdstuk, dat gewijd is aan de kerntaak kennis, worden de expertise en het analytische vermogen van de FOD volgens de actualiteit (energie, telecom, kmo’s) aangekaart, gevolgd door de terbeschikkingstelling van gegevens en informatie voor het publiek. Een groot deel is voorbehouden voor het Prijzenobservatorium en voor de monitoring van de sectoren en de markt, waarvan de rapporten zeer nuttig zijn met het oog op transparantie.

  Het derde deel, dat over de kerntaak reglementering handelt, komt tegemoet aan de noodzakelijke rechtszekerheid voor het economische verkeer; zij waarborgt de kwaliteit en de veiligheid van producten en bevordert het consumentenvertrouwen. Twee domeinen hebben de laatste jaren een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt: de digitale economie en de octrooien.

  2013 werd eveneens gekenmerkt door de oprichting van de Mededingingsautoriteit en van de dienst Mededinging, die onlosmakelijk verbonden zijn met een doorzichtige markt.

  In het vierde deel wordt de nadruk gelegd op het belang van markttoezicht, of het nu gaat om sectorale controle (energie, diamant) of om controle die onder de economische politie ressorteert. Bedoeling is toe te zien op de correcte toepassing van de regelgeving. Maar de FOD wil eveneens constructief zijn en zijn instrumenten voor klachtenbeheer voortdurend verbeteren. Zo heeft hij de fundamenten gelegd voor een bemiddelingsdienst.

  Tot slot kon dit werk niet tot stand komen zonder het te hebben over de communicatiemiddelen waarover de FOD beschikt, meer bepaald zijn Contact Center en zijn website die de derde meest geraadpleegde federale site is.

  Ontdek in dit jaaroverzicht 2013 de context en alle verwezenlijkingen van de FOD Economie op het vlak van markttransparantie.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018