Maatschappelijk verantwoord ondernemen in kleine en middelgrote bedrijven

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Table of Contents

  Het is niet de bedoeling van dit artikel om de achtergrond van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te schetsen, en ook niet om een opsomming te geven van alle bestaande instrumenten. Het is veeleer bedoeld als een beknopte samenvatting van wat onder mvo verstaan wordt, in hoeverre dit voor kmo’s van nut is, en wat de belangrijkste beschikbare instrumenten zijn om mvo te verwezenlijken. Dit artikel is een vervolg op het colloquium met de titel “mvo in de kmo” dat door de FOD Economie werd georganiseerd op 20 juni 2013.

  De theorieën met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen berusten op het Angelsaksische concept van de 3p’s: people, planet, profit. Het is in zekere zin een omzetting van de principes van duurzame ontwikkeling in de onderneming. In het kader van mvo evalueert de onderneming zichzelf niet alleen vanuit een economische invalshoek (profit), maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt (people) en vanuit een milieustandpunt (planet). Ze kan in die zin een drievoudige balans voorleggen.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen statisch gegeven, het zwaartepunt kan verschuiven. Zo was mvo aanvankelijk op maatschappelijke overwegingen gericht, terwijl de aandacht in de jaren 80 meer naar het milieu uitging en mvo nu meer op de mensenrechten en de productievoorwaarden geconcentreerd is (gewoonlijk aangeduid als productieketen).

  Er bestaan verschillende definities van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar tijdens de besprekingen van het Belgische Federaal Referentiekader mvo in april 2006 werd voor de volgende definitie gekozen: “een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces”.

  De Europese Commissie omschrijft mvo in haar mededeling van 2011 dan weer als “de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben”.

  Mvo staat dan ook voor een vrijwillig gekozen beleid door bedrijven vanuit een optiek van duurzame ontwikkeling, sociale samenhang en competitiviteit, en het heeft betrekking op de sociale, maatschappelijke, ecologische en economische activiteiten van de bedrijven. Mvo steunt op een waaier instrumenten - normen, standaarden, labels – waarmee de praktische uitvoering van dit beleid alsook de meerwaarde ervan kan worden gemeten en waarmee de effecten ervan kunnen worden gemaximaliseerd, zowel voor de onderneming als voor de maatschappij.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018