""

Leidraad voor de alternatieve beslechting van geschillen over intellectuele rechten

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Structuur en Inhoud

Deze gids gaat ervan uit dat de lezer vertrouwd is met IE-rechten en verwante rechten en zelf kan inschatten welk IE-recht of verwant recht op een situatie toepasselijk is.

Deze gids start met een omstandige context (Hoofdstuk I) en de beperkingen aan de vrijheid van partijen om AGB-methoden aan te wenden (Hoofdstuk II). Hoofdstuk II bevat een overzicht van de aard van de geschillen die i.v.m. IE-rechten met een AGB-methode kunnen worden beslecht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen geschillen over het IE-recht zelf (A), en buitencontractuele inbreuken en geschillen over contractuele afspraken (B).

In Hoofdstuk III volgt voor elk IE-recht een kort overzicht van de beschikbare AGB-methoden voor geschillen over elk IE-recht.

Er zijn enerzijds de administratieve AGB-methoden die beschikbaar zijn voor de meeste IE-rechten die aan registratie onderworpen zijn. De gids onderscheidt de administratieve AGB-methoden voor het beslechten van een geschil over deze IE-rechten bij hun ontstaan en de administratieve AGB-methoden voor het beslechten van een geschil over deze IE-rechten na hun ontstaan.

Er zijn anderzijds de algemene AGB-methoden. Deze kunnen aangewend worden zodra alle partijen er mee instemmen.

Hoofdstuk IV bespreekt de administratieve AGB-methoden in detail.

Vervolgens behandelt Hoofdstuk V de algemene AGB-methoden.

In Hoofdstuk VI worden alle methoden vergeleken.

In Hoofdstuk VII worden de instellingen opgelijst die in een AGB- methode kunnen worden ingeschakeld. Een schematisch overzicht laat toe om met één blik na te gaan welke methode en welke instelling geschikt is.

Laatst bijgewerkt
10 mei 2022