""

Jaarverslag 2021 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  In het activiteitenverslag van de Controledienst beheersvennootschappen van auteurs- en naburige rechten vindt u nadere toelichting over de verschillende activiteiten en taken die door de dienst in 2021 werden gevoerd.

  In dit verslag wordt een beeld gegeven van de sector van het collectief beheer van auteurs- en naburige rechten. Via een overzicht van tabellen en grafieken worden onder meer statistieken verstrekt van de geïnde auteurs- en naburige rechten, de uitbetaalde rechten, de nog te verdelen rechten, de werkingskosten van de beheersvennootschappen, de schuld aan de rechthebbenden, …

  De cijfers beslaan het boekjaar 2020, het eerste jaar van de coronapandemie. In vergelijking met de inningen voor het jaar 2019 valt er in 2020 een daling vast te stellen met 24,46 miljoen euro. Die daling varieert naargelang de beheersvennootschap. Sommige exploitatiewijzen ondervonden meer impact door de coronapandemie dan andere. Meer verduidelijkingen met betrekking tot de cijfers is opgenomen in het onderdeel statistieken.

  In het activiteitenverslag zijn er verder twee onderdelen opgenomen met betrekking tot de impact van de coronacrisis: waar een eerste onderdeel gewijd wordt aan de gevolgen die de beheersvennootschappen en hun rechthebbenden ondervonden, gaat een ander onderdeel dieper in op de federale steunmaatregel voor bepaalde beheersvennootschappen. Voor die laatste maatregel staat de Controledienst in voor het toezicht op de verdeling onder de begunstigde auteurs en uitvoerende kunstenaars.

  Voor het overige wordt een overzicht gegeven van de recurrente activiteiten en controleacties die de Controledienst heeft verricht, met name de behandeling van klachten, het onderzoek van de wijzigingen aan interne regels en de controle op de aangiftes, waar ingegaan wordt op de bijkomende transparantieverplichtingen die de beheersvennootschappen moeten toepassen sinds boekjaar 2020. Aan het fenomeen van de copyright trolls wijdt de Controledienst ook een onderdeel in zijn activiteitenverslag naar aanleiding van een aantal meldingen die werden ingediend via het Meldpunt van de FOD Economie.

  Tot slot voerde de Controledienst een onderzoek uit of de websites van de beheersvennootschappen aan de wettelijke verplichtingen voldeden. De resultaten van het onderzoek worden besproken in dit activiteitenverslag.

  Laatst bijgewerkt
  30 augustus 2022