Jaarverslag 2020 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Jaarverslag 2020 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Naar jaarlijkse gewoonte vindt u hierbij het jaarverslag van de Controledienst van de beheersvennootschappen van auteursrechten en naburige rechten en dit voor de activiteiten die ze in 2020 heeft uitgevoerd.

In dit verslag wordt een beeld gegeven van de sector van het collectief beheer. Via een overzicht van tabellen en grafieken worden onder meer statistieken verstrekt van de geïnde rechten, de uitbetaalde rechten, de nog te verdelen rechten, …

In 2019 werd er door de beheersvennootschappen een bedrag aan rechten geïnd van 298.091.707 euro. Het bedrag aan uitbetaalde rechten bedroeg 264.652.339 euro. In vergelijking met het jaar 2018 was dit een daling van de inningen met 6,7 miljoen euro, terwijl de uitbetaalde rechten stegen met 1,1 miljoen euro. De beheersvennootschappen houden werkingskosten af voor de diensten die ze verlenen ten opzichte van hun rechthebbenden. De gemiddelde werkingskosten in de sector bedragen 14,69 %. De schuld aan de rechthebbenden, met andere woorden het bedrag dat nog openstaat om te verdelen, bedraagt 664.707.671 euro, waarvan 37,08 % momenteel niet mogelijk is om uit te betalen aan de rechthebbenden. Verdere tendensen worden opgenomen in de verduidelijking van de financiële gegevens.

2020 is natuurlijk ook het jaar van de coronacrisis geweest. Die crisis was eveneens voelbaar in de sector van het collectieve beheer.

De cijfers die de Controledienst publiceert, betreffen echter de situatie tot 2019. De cijfers van 2020 zullen dus in het activiteitenverslag van 2021 worden opgenomen. De Controledienst wijdt een luik in zijn jaarverslag aan de impact die de verschillende beheersvennootschappen ervan hebben ondervonden. Uit die bijdrage blijkt dat de impact varieert per beheersvennootschap en dat de gevolgen niet louter beperkt blijven tot het jaar 2020, maar ook in 2021 en volgende nog voelbaar zullen zijn.

Voor het overige wordt een overzicht gegeven van de recurrente activiteiten en controleacties die de Controledienst heeft verricht. In het kader van de wijzigingen aan interne reglementen stelde de Controledienst een stijging van het aantal statutenwijzigingen van de beheersvennootschappen vast, om o.a. conform te zijn met de wijzigingen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Specifiek valt ook de herwerkte versie van de boekhoudkundige guidelines op de website van de FOD Economie te vermelden. Die herwerking was nodig door de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 29 september 2019, waarbij onder andere een aanpassing werd doorgevoerd aan het model van jaarrekeningen dat van toepassing is op de beheersvennootschappen. De guidelines bevatten richtlijnen aan de beheersvennootschappen inzake de toepassing van de gewijzigde regelgeving.

Laatst bijgewerkt
28 juli 2021