Jaarverslag 2016 Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

Jaarverslag 2016 Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Artikel 1 van de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, stelt een commissie in die advies geeft over de nucleaire uitvoer vanuit België:

  "Met het oog op de uitvoering van de internationale akkoorden betreffende de niet-verspreiding van kernwapens mag niemand kernmaterialen, kernuitrustingen en technologische kerngegevens en hun afgeleiden overdragen aan niet-kernwapenstaten, behalve voor vreedzaam gebruik en na de vereiste controles. Opdat de naleving van die voorwaarden wordt verzekerd, is elke overdracht onderworpen aan een voorafgaande machtiging , die door de Minister tot wiens bevoegdheid de Energie behoort wordt afgegeven na advies van een commissie van advies waarvan de leden door de Koning worden aangewezen en die onder meer bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministers tot wier bevoegdheid de Economische Zaken, de Buitenlandse Zaken, de Buitenlandse Handel, de Justitie, de Volksgezondheid, het Leefmilieu en het Wetenschapsbeleid behoren."

  Met het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden trad de commissie in werking.

  Door het voorleggen van dit jaarverslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers wil de Commissie tegemoetkomen aan de wens van het parlement vermeld in punt 10 van de resolutie van 14 november 2012 tot verbetering van de procedure inzake uitvoer van nucleair materiaal.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018