Jaarverslag 2016 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

In 2016 verliep de jaarlijkse aangifte voor het eerst via een elektronische aangifte. Dat heeft de verwerking van de aangiftes aanzienlijk vereenvoudigd voor de beheersvennootschappen en voor de Controledienst.

In 2016 heeft de Controledienst voor het eerst de jaarrekeningen onderzocht die werden opgesteld volgens het specifiek rekeningschema dat is aangepast aan deze vennootschappen en dat voortvloeit uit het koninklijk besluit van 25 april 2014. Er is dus nieuwe informatie beschikbaar, zoals de samenstelling van de schuld aan de rechthebbenden (de geïnde, maar nog niet verdeelde en uitbetaalde bedragen), de internationale financiële stromen of de samenstelling van de geïnde en verdeelde rechten.

Dankzij de informatie over de financiële stromen blijkt dat de meeste inningen en verdelingen betrekking hebben op België, en dat de inningen minder internationaal zijn dan de verdelingen. Het collectieve beheer blijft dus grotendeels een binnenlandse aangelegenheid, en de Belgische beheersvennootschappen ontvangen minder van het buitenland dan dat zij aan het buitenland betalen.

Dankzij de informatie over de samenstelling van de schuld is de berekening van de verdeelsnelheid verbeterd. Er is gebleken dat, gemiddeld genomen, de beheersvennootschappen binnen een aanvaardbare termijn verdelen, al blijven er wel nog enkele specifieke problemen bestaan.

Dankzij de informatie over de samenstelling van de rechten kunnen we het belang vaststellen van de mededeling aan het publiek, het kopiëren voor privégebruik, de doorgifte via de kabel en de billijke vergoeding, alsook van geluidswerken.

Naast deze positieve aspecten die samenhangen met de nieuwe regelgeving heeft de Controledienst ook vastgesteld dat meerdere vennootschappen hebben nagelaten het nieuwe rekeningschema te gebruiken, en dat de vennootschappen die dat schema hebben gebruikt niet aan alle voorschriften hebben voldaan. Er werd gekozen voor een repressieve aanpak van de vennootschappen die het nieuwe rekeningschema niet hebben gebruikt. Voor de andere vennootschappen daarentegen heeft de Controledienst hulp geboden om te zorgen voor meer conformiteit tijdens de komende boekjaren.

Zoals elk jaar worden in het jaarverslag de statistieken voorgelegd (inningen, verdelingen, schuld aan de rechthebbenden, werkingskosten, verdeelsnelheid, enz.), en wordt er verslag uitgebracht over de recurrente activiteiten van de Controledienst, zoals de behandeling van de meldingen, de adviezen over de interne regels van de beheersvennootschappen, de procedures bij tekortkoming of bij inbreuk en de acties die de Controledienst op eigen initiatief verrichtte.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018