Jaarverslag 2015 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

2015 was een belangrijk jaar voor de beheersvennootschappen van auteurs- en naburige rechten.

Zo was dit het eerste jaar waarop het koninklijk besluit van 25 april 2014 van toepassing was, waardoor de beheersvennootschappen hun boekhoudkundige en administratieve organisatie, alsook hun interne controle moesten aanpassen waar nodig.

De prioriteit van de Controledienst bestond er dan ook in om de beheersvennootschappen te begeleiden om aan het koninklijk besluit van 25 april 2014 te voldoen. De door de Controledienst ge-geven steun heeft onder andere geleid tot het versturen van een toelichting van het koninklijk besluit op 16 februari 2015. Hierin werd een antwoord gegeven op de verschillende vragen gesteld door de beheersvennootschappen. Het doel was om een zo uniform en transparant mogelijk antwoord te geven.

In 2015 heeft de Controledienst de aangiftes (waaronder de jaarrekeningen) van de beheersven-nootschappen voor het boekjaar 2014 gecontroleerd. Zo inden de beheersvennootschappen in 2014 meer dan 319 miljoen euro. Dit is een stijging van de inningen met meer dan 3 % in vergelijking met 2013. In 2014 verdeelden de beheersvennootschappen meer dan 257 miljoen euro onder de rechthebbenden (auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerende kunstenaars, …). Dit was eveneens een stijging ten opzichte van vorig jaar met meer dan 8 %. De gemiddelde werkingskost van de beheersvennootschappen bedraagt 16,89 %.

In 2015 stelde de Controledienst vast dat de schuld aan de rechthebbenden steeg. Op twee jaar tijd is deze schuld toegenomen met bijna 71 miljoen euro. In 2016 zal de Controledienst specifiek nagaan wat deze stijging verklaart en zal ze indien nodig aanbevelingen verstrekken.

Een verder overzicht van de cijfers per beheersvennootschap alsook de bevindingen van de Controledienst komen aan bod onder punt 1.2.

In het jaarverslag wordt er ook ingegaan op de verschillende wijzigingen aan statuten, tarieven en verdelingsreglementen die door de Controledienst in 2015 werden behandeld.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018