Jaarverslag 2014 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten is een onderdeel van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

Het opstellen van het jaarverslag door de Controledienst maakt een wezenlijk deel uit van zijn opdracht. Transparantie is namelijk een essentieel onderdeel van het systeem dat progressief werd ingesteld door de wetgever, eerst door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, vervolgens door de wet van 10 december 2009 tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft, en tot slot door de wetten van 10 april en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek.

In 2014 werd de juridische grondslag van het jaarverslag van de Controledienst gevormd door artikel 30 van de voornoemde wet van 10 december 2009, die in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna de Auteurswet, afgekort AW) een artikel 76, § 6 invoegde. Dat artikel bepaalt dat de Controledienst verplicht is om elk jaar een activiteitenverslag bekend te maken en het legt de inhoud daarvan vast.

Overeenkomstig artikel 76, § 6 AW bevat het jaarverslag gegevens opgesplitst naargelang de wettelijke bepalingen die aan de FOD Economie een controleopdracht toekennen over de vennootschappen voor het beheer van de rechten. Dat verslag maakt per categorie van werken en per exploitatiewijze een onderscheid tussen de vragen om inlichtingen, de klachten van gebruikers en van rechthebbenden, en de ambtshalve tussenkomsten van de Controledienst evenals de resultaten daarvan. De gegronde klachten zijn bekendgemaakt per beheersvennootschap. Het verslag geeft een getrouw beeld van de sector van het collectief beheer en brengt verslag uit van de specifieke rol en de financiële toestand van de beheersvennootschappen alsook van de recente ontwikkelingen binnen deze sector.

De structuur van voorliggend verslag is rechtstreeks geïnspireerd op artikel 76, § 6 AW:

  • De punten 2 (informatie over de beheersvennootschappen) en 3 (evolutie van de regelgeving) beogen een getrouw beeld te geven van de sector van het collectief beheer en brengen verslag uit van de recente ontwikkelingen in de sector.

  • Punt 2.2 (financiële gegevens) bericht over de financiële toestand van de beheersvennootschappen.

  • De punten 4.1 en 4.2 stellen gedifferentieerde gegevens voor naargelang de bevoegdheden van de Controledienst en beschrijven uitvoerig de geboekte resultaten voor elk van die bevoegdheden.

  • De punten 4.3 (behandeling van de vragen om inlichtingen, klachten en parlementaire vragen), 4.4 (acties op eigen initiatief), 4.5 (overzicht van de gegronde klachten) en 4.6 (resultaten van de acties van de Controledienst) berichten over de vragen om inlichtingen en klachten per categorie van werken en per exploitatiewijze, over de ambtshalve tussenkomsten van de Controledienst, over de gegronde klachten per beheersvennootschap en over de resultaten van de acties van de Controledienst.

In de loop van 2014 werd artikel 76, § 6 AW overgenomen in het tweede lid van artikel XI.288 van het Wetboek van economisch recht (hierna WER). De inhoud van die bepaling is ongewijzigd gebleven, maar het verslag van de Controledienst wordt het onderdeel “controle” van een omvangrijker geheel. Die wijziging heeft echter geen gevolgen voor het activiteitenverslag 2014, aangezien het Wetboek van economisch recht op 1 januari 2015 in werking is getreden.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018