Intellectuele eigendom

Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt het publiek een algemeen overzicht van de projecten en activiteiten die in 2019 werden uitgevoerd, geïllustreerd met grafieken en statistieken.

De hoogtepunten van 2019 op het vlak van de productie:

 • Een stijging van 2 % van het aantal Belgische octrooiaanvragen in 2019 (1.133), ten opzichte van 2018 (1.110);
 • De snelheid waarmee de DIE Belgische octrooien verleent: in 2019 werden 998 octrooien verleend. 97,9 % van de verleende octrooien werd tussen 2017 en 2019 aangevraagd. In januari 2020 waren nog 1.557 octrooiaanvragen in behandeling, die voor 98,9 % (1.539) werden ingediend in 2018 en 2019;
 • Een stijging van het aantal ingediende Europese octrooiaanvragen in 2019 door Belgische uitvinders en ondernemingen met 3,2 % (2.423) in vergelijking met 2018 (2.348);
 • De verdere toename van het aantal ingediende online-octrooiaanvragen (90 % in 2019, tegenover 78 % in 2015);
 • De versterking van de structurele partnerschappen met de regionale instellingen die belast zijn met de bevordering van innovatie d.m.v. industriële eigendom, evenals met de Europese (EPO en EUIPO) en Benelux (BOIP) organisaties die belast zijn met intellectuele eigendom;
 • De lancering van een grootschalige informatiecampagne over het bedrijfsgeheim en het strategisch belang hiervan voor de economische ontwikkeling van innovatiespelers.

Ook op normatief niveau hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan:

 • De oprichting van een uniek loket waar de auteursrechten en de naburige rechten voor het spelen van muziek op eenzelfde plaats kunnen worden geregeld;
 • De invoering van een nieuwe uitzondering op het auteursrecht en de naburige rechten voor kinderopvangdiensten;
 • De goedkeuring van Europese richtlijn 2019/790 betreffende auteursrechten in de digitale eengemaakte markt;
 • De verbetering van het octrooirecht en de ABC's op een aantal technische en operationele punten, in overleg met de betrokken partijen;
 • De ratificatie van het Protocol van Londen, dat de vertaalverplichtingen van de Europese octrooien met aanduiding van België vereenvoudigt;
 • Het invoeren van een nieuwe uitzondering op de bescherming die wordt geboden door een aanvullend beschermingscertificaat, de "SPC manufacturing waiver".

2019 was opnieuw een jaar van consolidatie van de operationele activiteiten, versterking van de relaties met de belanghebbenden van de DIE en een verder afstemmen van het intellectueel eigendomsrecht.

Laatst bijgewerkt
9 juli 2020