Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2015

Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2015

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

2015 was het jaar waarin enerzijds een initiatief werd ontplooid om de productie-activiteiten van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom te versterken, en waarin anderzijds op het vlak van intellectuele eigendom belangrijk wetgevend werk werd verricht, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Vooreerst moet toch worden benadrukt, dat het Belgische octrooistelsel in uitstekende gezondheid verkeert. Het aantal ingediende Belgische octrooiaanvragen bleef zeer hoog, wat getuigt van het dynamisme van de innovatiesector in ons land. Ook het aantal Europese octrooiaanvragen ingediend door Belgische ondernemingen gaat in stijgende lijn.

In de Dienst werd een bijzondere inspanning geleverd om de productieactiviteiten te ondersteunen, vooral door een vermeerdering van de octrooiverleningen, gekoppeld aan een inhaalbeweging voor de validering van Europese octrooien en verwerking van Belgische octrooiaanvragen. Het onlineplatform “Benelux Patent Platform“ voor het elektronische beheer van de octrooiaanvragen en de verleende octrooien viel bij de gebruikers in goede aarde.

De wetgevende en reglementaire activiteiten volgden elkaar met regelmaat op. Wat het auteursrecht betreft, vermelden we de omzetting van de richtlijn over de verweesde werken en de implementering van de bepalingen over volgrecht. Voor de industriële eigendom, moet worden onthouden dat de uitvoeringsbepalingen van het Wetboek van economisch recht wat betreft de octrooien en het kwekersrecht in de praktijk werden gebracht, en dat titel 3 van boek XI in werking trad, waarin het nieuwe kwekersrechtstelsel in België geregeld wordt. Bovendien nam de Dienst voor de Intellectuele Eigendom actief deel aan de werkzaamheden met het oog op de implementering van het eenheidsoctrooi in het Europese Octrooiorganisatie, en aan de voorbereidingen voor het installeren van het toekomstige Eengemaakte Octrooigerecht. Een andere zeer belangrijke ontwikkeling is de goedkeuring van het hervormde merkenstelsel in Europa; de DIE werkte daaraan mee.

2015 was dan ook een belangrijk jaar voor het bestendigen van de verworvenheden, zowel voor de werking van de dienst bij het uitoefenen van zijn innovatiebevorderende taak in België, als wat betreft de initiatieven om de beschermingssystemen aantrekkelijker en eenvoudiger te maken.

Laatst bijgewerkt
17 augustus 2018