Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2016

Dienst voor de Intellectuele Eigendom - Jaarverslag 2016

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Dit verslag biedt alle betrokkenen bij de intellectuele eigendom in België een algemeen overzicht van de activiteiten van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom in 2016.

De intellectuele eigendom boekte veel vooruitgang in een snel veranderende mondiale omgeving waarvan de impact nog niet helemaal gekend is.

In 2016 was er opnieuw een stijging van de octrooiaanvragen met 7 % ten opzichte van 2015 en met 33 % ten opzichte van 2012. De dienst zette ook zijn inspanningen voort om zijn achterstand bij de verlening van Belgische octrooien in te halen door zijn personeel bij voorrang in te zetten om verleningsactiviteiten uit te voeren en te voorzien in de nodige opleidingen, omkadering en juridische ondersteuning. Deze inspanningen hebben geleid tot een recordaantal Belgische octrooiverleningen (1.620).

Een andere grote ontwikkeling op gebied van uitvindingsoctrooien was de goedkeuring van een wetgeving in juni 2016 waarbij vanaf 1 januari 2017 het Protocol van Londen in België kan worden toegepast. Dat betekent dat sinds die datum alle Europese octrooien die België aanduiden van kracht worden in België ongeacht de officiële taal van het Europees octrooibureau waarin ze worden verleend.

2016 mag niet worden aangehaald zonder het referendum op 23 juni over het al dan niet uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te vermelden en de impact ervan op de intellectuele eigendom en in het bijzonder op de inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi en van het eengemaakt octrooigerecht. Na een periode van onzekerheid verklaarde de Britse regering zich in 2016 bereid om de Overeenkomst betreffende het Eengemaakt Octrooigerecht te ratificeren, waardoor de hele hervorming van kracht kan worden.

2016 werd eveneens gekenmerkt door intense werkzaamheden op het gebied van auteursrecht om het in overeenstemming te brengen met het Europees recht naar aanleiding van verschillende arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, onder meer voor reprografie en privékopie. Verder werden verschillende uitvoeringsmaatregelen van het Wetboek van economisch recht goedgekeurd, onder meer voor verweesde werken, beschermingstermijn van rechten van uitvoerende kunstenaars en het volgrecht. Tot slot werden een aantal grote wetgevende initiatieven door de Commissie gelanceerd om het auteursrecht in de digitale interne markt te hervormen.

Laatst bijgewerkt
3 augustus 2018