""

Controlecampagnes 2022 bij het in de handel brengen van bouwproducten

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Doel van de campagnes

De dienst Voorschriften in de Bouw van de FOD Economie houdt toezicht op de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR). Daarvoor voert ze op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en die in België verhandeld worden.

Het doel van die controles is om toezicht uit te voeren op de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 en in het bijzonder om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

De controles zijn gericht op alle marktdeelnemers: fabrikanten, importeurs, distributeurs en gemachtigden.

De administratieve controle van de documenten is vooral gericht op de prestatieverklaring (DoP), de CE-markering en de technische documentatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) en met de verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers (zie punt 2). Indien nodig worden stalen voor labotesten genomen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds proactieve controles, die op eigen initiatief gebeuren, en anderzijds reactieve controles, naar aanleiding van een externe vraag of een aanleiding die afkomstig kan zijn van verschillende partijen.

Voor de proactieve controles zijn de te controleren productcategorieën vastgelegd in het controleplan 2022 dat deel uitmaakt van een meerjarencontroleplan.

Dat proactief controleplan bepaalt naast de productcategorieën het aantal uit te voeren controles.

Onder het proactieve luik kan ook een bemonsterings- en testcampagne worden uitgevoerd op bouwproducten die op de markt worden verhandeld. Daarbij wordt dan nagegaan of de prestaties die door de fabrikanten in de DoP zijn vermeld, wel degelijk overeenstemmen met de resultaten die worden gemeten door een aangemeld laboratorium.

De meeste controles worden ter plaatse uitgevoerd. In sommige gevallen kunnen ook controles op afstand uitgevoerd worden. De controles ter plaatse kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd gebeuren.

De controlecampagnes zijn ook een gelegenheid om het bewustzijn van de marktdeelnemers over hun verplichtingen te vergroten en geven tevens een beeld van de mate waarin de wetgeving in bepaalde domeinen wordt gerespecteerd.

Laatst bijgewerkt
31 maart 2023