""

Controlecampagne 2021/2022 bij het in de handel brengen van ramen en buitendeuren als bouwproducten

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de dienst Voorschriften in de Bouw bij de FOD Economie op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en die in België verhandeld worden.

De controlecampagne 2021/2022 ging over ramen en buitendeuren als bouwproducten.

Het doel van de controles (of het markttoezicht) is om toe te zien op de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 en in het bijzonder om oneerlijke concurrentie te beperken.

De controles zijn gericht op alle marktdeelnemers: fabrikanten, importeurs, distributeurs en gemachtigden.

Wat onthouden we van deze controlecampagne?

  • Voor de vastgestelde non-conformiteiten werden 83 processen-verbaal van waarschuwing geschreven. In 95 % van de gevallen ging het om fabrikanten. De controles hadden voornamelijk betrekking op:
    • het ontbreken van een prestatieverklaring in 83 % van de gevallen,
    • het ontbreken van een CE-markering in 80 % van de gevallen,
    • onvolledige technische documentatie in 63 % van de gevallen.
  • Gezien het aantal vastgestelde non-conformiteiten en de moeilijkheden die fabrikanten ondervinden om ze te verhelpen, heeft de FOD Economie beslist om, na overleg met verschillende belanghebbenden, een Gids voor de CE-markering en het opstellen van de prestatieverklaring voor buitendeuren en ramen die onder de geharmoniseerde Europese norm EN 14351-1 vallen, te publiceren.
  • 21 % van de gecontroleerde marktdeelnemers valt onder de categorie "fabrikant art. 15". Die categorie verwijst naar distributeurs die een product onder hun eigen naam of merk in de handel brengen of het zodanig wijzigen dat de conformiteit met de prestatieverklaring (DoP) in het gedrang kan komen.
  • Veel fabrikanten die het grootste deel van hun productie plaatsen, menen dat zij kunnen genieten van de uitzondering van artikel 5 van de Europese CPR. In dit geval is de energieprestatieregeling echter van toepassing in België, zodat de afwijkingen van artikel 5 niet mogelijk zijn. Het feit dat elk raam verschillende afmetingen kan hebben, is geen voldoende reden om een beroep te doen op artikel 5.
Laatst bijgewerkt
6 december 2022