Brochure "De collectieve schuldenregeling"

Brochure "De collectieve schuldenregeling"

Uitgever
FOD Economie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De invoering van de wet betreffende de collectieve schuldenregeling beantwoordde aan een behoefte. Sinds de inwerkingtreding van de wet werden ruim 50.000 verzoekschriften inzake collectieve schuldenregeling ingediend. De globale aanpak van de schulden heeft het mogelijk gemaakt de moeilijkheden onder handen te nemen waaraan mensen die onder een schuldoverlast gebukt gaan het hoofd moeten bieden.

  Nochtans, zeven jaar van praktijk hebben een aantal tekortkomingen van de procedure aan het licht gebracht, dewelke de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling probeert weg te werken.

  De hervorming van de collectieve schuldenregeling omvat twee delen: een eerste deel houdt wijzigingen in betreffende de inhoud en de vorm van de procedure en een tweede deel beoogt de bevoegdheid over de collectieve schuldenregeling over te dragen aan de arbeidsrechtbanken. Dit tweede deel van de hervorming, ingevoegd door de wet van 13 december 2005 tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2007.

  Tenslotte werd de wet nog gewijzigd door de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. Hierdoor bepaalt artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek de voorwaarden volgens dewelke de schuldbemiddelaars tussenkomst kunnen vragen vanwege het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast teneinde betaling te bekomen voor hun onbetaalde honoraria.

  Laatst bijgewerkt
  17 juni 2019