""

Boordtabel Brexit - Analyse van de eerste helft van 2022 op jaarbasis - December 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

De Boordtabel Brexit is onderverdeeld in drie hoofdstukken:

  • een algemene inleiding over het handelsverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk
  • een analyse van de spreiding van de variatie in de Belgische uitvoer op sectoraal niveau
  • een analyse gericht op sectoren die van belang zijn voor de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk

Een bijlage vult het document aan.

De voornaamste bevindingen zijn als volgt:

  • De gevolgde sectoren werden bijna allemaal, op 2 of 3 uitzonderingen na, getroffen door de economische vertraging ten gevolge van de COVID-19-pandemie en een daling van hun uitvoer en van hun omzet kenden in 2020 ten opzichte van 2019. In 2021 hadden de meeste sectoren nog steeds niet hun uitvoerbedrag van voor de coronacrisis gehaald, terwijl men het omgekeerde ziet voor de omzet. De tewerkstelling lijkt met een zekere vertraging op de crisis gereageerd te hebben, waarschijnlijk door de ondersteunende maatregelen tijdens de crisis
  • Onder de 262 onderzochte sectoren waren er 157 sectoren die een daling van hun uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk kenden, terwijl 105 sectoren een stijging van hun uitvoer noteerden.
  • Hierna worden de recente ontwikkelingen onderzocht wat betreft de indicatoren voor de bedrijvigheid, de tewerkstelling en de ondernemingsdynamiek van het eerste semester van 2022, zowel vergeleken met het jaar ervoor als ten opzichte van de overeenstemmende periode van voor de coronacrisis. Het doel is na te gaan of de sectoren die nog niet terug op het peil zitten van voor de crisis eventueel een Brexit-effect gekend kunnen hebben.

Startpunt van de sectorale analyse

De analyse van de uitvoerstromen van goederen van België naar het Verenigd Koninkrijk tijdens de periode 2017-2019 werd als basis gebruikt voor de keuze van de sectoren. Het gebruik van die referentieperiode heeft enkel betrekking op de keuze van de aandachtsectoren, waarbij die sectoren uitgelicht worden die belangrijk waren voor de coronacrisis en voor de daadwerkelijke implementatie van het akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De analyse gaat over een recenter tijdsbestek, namelijk het eerste semester 2022. Aangezien 2020 en 2021 twee ongewone jaren waren, leek het bovendien aangewezen om in de tabellen de wijzigingen niet alleen ten opzichte van die twee jaren maar ook ten opzichte van 2019 aan te geven. Zo kon vastgesteld worden of de economische indicatoren hun peil van voor de COVID-19-pandemie ingehaald of zelfs overtroffen hadden. Hoewel ons vertrekpunt dus in de voornaamste door België uitgevoerde producten ligt, hetgeen de aandachtsectoren bepaalt, ondergaan die laatste tevens een analyse aan de hand van andere relevante economische indicatoren zoals de omzet, de tewerkstelling en de ondernemingendynamiek. Hierbij moet er wel op gewezen worden dat de voor het handelsverkeer gebruikte NACE-nomenclatuur niet exact overeenstemt met de NACE-nomenclatuur van de andere indicatoren. Meer details hierover worden geleverd in de inleiding bij hoofdstuk 3.

Er worden twee benaderingen gehanteerd voor de sectoranalyse, meer bepaald de bilaterale benadering en de multilaterale benadering.

Door de analyse van de bilaterale stromen kunnen goederen of sectoren uitgelicht worden volgens hun belang in het handelsverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk. In zekere zin komen er op die manier productspecialisaties naar voren.

De analyse van de multilaterale stromen vult de bilaterale benadering aan. Uitgaande van een product of een sector kan hiermee het belang bepaald worden van een gegeven land, in dit geval het Verenigd Koninkrijk, als afzetmarkt voor de uitvoer van dit product of van die sector. Zo worden andere producten of sectoren belicht die potentieel blootgesteld zouden worden aan de gevolgen van de Brexit. Op die manier kan men een landspecialisatie naar voren brengen.

Laatst bijgewerkt
10 februari 2023