""

Boordtabel Brexit - Analyse van economische indicatoren op Belgisch niveau voor 2021 - Juni 2022

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De Boordtabel Brexit is onderverdeeld in drie hoofdstukken:

  • een algemene inleiding over het handelsverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk
  • een analyse van de spreiding van de variatie in de Belgische uitvoer op sectoraal niveau
  • een analyse gericht op sectoren die van belang zijn voor de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk

  Een bijlage vult het document aan.

  De voornaamste bevindingen zijn als volgt:

  • De Belgische uitvoer in waarde naar het Verenigd Koninkrijk volgde een dalende trend gedurende verschillende jaren.
   Door de COVID-19-crisis en de verschillende maatregelen van de regering om de verspreiding van het virus tegen te gaan, nam de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk forser af in 2020 (-8,2 %). Met de verbetering van de situatie en de opleving van de wereldwijde bedrijvigheid nam de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk niettemin opvallend terug toe in 2021 (+36,4 %) en haalde die zelfs het beste resultaat voor de waarnemingsperiode met 21,2 miljard euro.
   Hoewel het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie daadwerkelijk verliet op de eerste januari van 2021 herwon de uitvoer daarmee een sterke dynamiek, en dankzij die opleving konden zelfs de vorige uitvoerbedragen overschreden worden.
  • De ontwikkeling van de uitvoer verschilt echter op sectoraal niveau.
   Onder de 262 onderzochte sectoren waren er 141 sectoren die een daling van hun uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk kenden, terwijl 121 sectoren een stijging van hun uitvoer noteerden.

  Startpunt van de sectorale analyse

  De analyse van de uitvoerstromen van goederen van België naar het Verenigd Koninkrijk tijdens de periode 2017-2019 werd als basis gebruikt voor de keuze van de sectoren. Het gebruik van die referentieperiode heeft enkel betrekking op de keuze van de aandachtsectoren, waarbij die sectoren uitgelicht worden die belangrijk waren voor de coronacrisis en voor de daadwerkelijke implementatie van het akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

  De analyse gaat over een recenter tijdsbestek, namelijk het jaar 2021. Omdat 2020 een ongewoon jaar was, leek het bovendien nuttig om in de tabellen niet alleen de wijzigingen ten opzichte van 2020 aan te geven, maar ook ten opzichte van 2019. Zo kon vastgesteld worden of de economische indicatoren hun peil van voor de COVID-19-pandemie ingehaald of zelfs overtroffen hadden.

  Hoewel ons vertrekpunt dus in de voornaamste door België uitgevoerde producten ligt, hetgeen de aandachtsectoren bepaalt, ondergaan die laatste tevens een analyse aan de hand van andere relevante economische indicatoren zoals de omzet, de tewerkstelling en de ondernemingendynamiek. Hierbij moet er wel op gewezen worden dat de voor het handelsverkeer gebruikte NACE-nomenclatuur niet exact overeenstemt met de NACE-nomenclatuur van de andere indicatoren.

  Er worden twee benaderingen gehanteerd voor de sectoranalyse, meer bepaald de bilaterale benadering en de multilaterale benadering.

  Door de analyse van de bilaterale stromen kunnen goederen of sectoren uitgelicht worden volgens hun belang in het handelsverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk. In zekere zin komen er op die manier productspecialisaties naar voren.

  De analyse van de multilaterale stromen vult de bilaterale benadering aan. Uitgaande van een product of een sector kan hiermee het belang bepaald worden van een gegeven land, in dit geval het Verenigd Koninkrijk, als afzetmarkt voor de uitvoer van dit product of van die sector. Zo worden andere producten of sectoren belicht die potentieel blootgesteld zouden worden aan de gevolgen van de Brexit. Op die manier kan men een landspecialisatie naar voren brengen.

  Laatst bijgewerkt
  30 september 2022