Analyse van de prijzen

Analyse van de prijzen - De werking van de notariële sector in België

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Publicatiedatum

Deze analyse over de notarissector begint met een eerste hoofdstuk over de graad van reglementering. Daarbij wordt allereerst een vergelijking gemaakt tussen de Belgische regelgeving voor de uitoefening van het beroep van notaris en de regelgeving van de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) op basis van de PMR-indicator (Product Market Regulation Indicator) van de OESO. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke regelingen voor het notariaat in België, zowel vanuit het standpunt van de toegang tot de sector als op het vlak van de uitoefening van het beroep. In dit hoofdstuk wordt daarna bijzondere aandacht besteed aan de erelonen van de notaris in België, zij het getarifeerd of niet-getarifeerd. Ter illustratie wordt ook het bedrag van de erelonen van de notaris in het kader van een vastgoedtransactie voorgesteld, evenals de evolutie ervan in de loop van de laatste jaren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van het marktkader van het notariaat in onze voornaamste buurlanden.

Het tweede hoofdstuk van deze studie omvat een financiële analyse van de notariële sector. Na een voorstelling van de gekozen methodiek wordt in dit hoofdstuk de blik gericht op het ondernemersrisico van de notaris, alsook op de voornaamste sectorale cliënten en leveranciers van het notariaat. Vervolgens komt de rendabiliteit van de sector aan bod, alsook de spreiding ervan. Ook wordt een vergelijking gemaakt met andere intellectuele beroepen, om de resultaten van de notariële sector in perspectief te plaatsen. Dit hoofdstuk wordt besloten met de evolutie van een aantal financiële variabelen, de correlaties tussen deze variabelen en de samenstelling van de exploitatiekosten.

Om deze studie te kunnen realiseren, baseerde het Prijzenobservatorium zich onder meer op gegevens die gepubliceerd worden door Statbel (met betrekking tot de vastgoedprijzen), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en het Europees jaarboek van Notarissen (CNEU). Zoals reeds hierboven vermeld, werd gebruik gemaakt van de PMR-indicator van de OESO om de graad van reglementering in België en in de buurlanden te meten. Tot slot werden ook de statistieken van de NBB en van de FOD Financiën, alsook de btw-gegevens van Statbel gebruikt om de rendabiliteit van de sector te evalueren. Daarnaast interviewde het Prijzenobservatorium ook nog verschillende actoren uit de sector, met name de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat (FEDNOT) en de Ombudsdienst voor het notariaat. Verder werd ook een deskundige van de Katholieke Universiteit Leuven geraadpleegd.

Laatst bijgewerkt
21 april 2021