""

Table of Contents

  De dekkingskaarten van de Belgische spoorlijnen geven aan dat er nog heel wat witte zones zijn die niet goed gedekt worden door de commerciële mobiele operatoren. Van het bestaande GSM-R-netwerk langs de sporen wordt slechts één derde gedeeld gebruikt door de operatoren. Dat wordt veroorzaakt doordat  sommige pylonen zich in commercieel oninteressante gebieden bevinden, te laag zijn of dat er andere alternatieven bestaan.

  Om de mobiele connectie van de treinreiziger langs de spoorlijnen in (meestal) dunbevolkte gebieden te verbeteren, lanceerde minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter de subsidiering van bestaande GSM-R-pylonen, om die te upgraden naar de 5G-technologie voor gebruik door commerciële mobiele netwerkoperatoren. Met de subsidies kunnen eveneens 5G-antennes worden gefinancierd om aanvullende en effectieve dekking van de spoorlijnen te realiseren

  • als er bijkomende antennes op pylonen van operatoren worden toegevoegd
  • als het azimut van bestaande antennes op pylonen wordt aangepast.

  Dankzij die subsidies worden op korte termijn economisch minder interessante sites toch uitgebouwd en resulteert dat in een stapsgewijze stijging van de dekking langs de spoorlijnen.

  Daarom lanceert de FOD Economie een oproep tot kandidaten om de pylonen te upgraden.

  Voor wie is de projectoproep bedoeld?

  Deze projectoproep is bedoeld voor elke operator die een mobiel netwerk uitbaat of towerco, die actief is op de Belgische markt.”?

  In deze context verwijst de term “towerco” naar een bedrijf  waarvan de activiteit bestaat uit het beheer van antennesites en het verhuren ervan aan mobiele operatoren. Sommige towerco's zijn ontstaan na de overname van de activiteiten van pylonenbeheer van een operator, terwijl andere bedrijven onafhankelijk zijn van de operatoren.

  Welke subsidiebedragen zijn er?

  Voor deze projectoproep is een subsidiebudget van 11.200.000 euro vastgesteld..

  De toekenning van het beschikbare budget wordt opgesplitst in drie mogelijkheden:

  1. het upgraden tot 5G-ready GSM-R-pylonen, geschikt voor 80 % van het totale budget;
  2. het bijplaatsen van antennes op bestaande pylonen, geschikt voor 18 % van het totale budget;
  3. het bijsturen van antennes richting het spoor op bestaande pylonen, geschikt voor 2 % van het totale budget.

  Het maximale steunbedrag voor een project wordt vastgesteld op basis van een omgekeerde veiling in combinatie met het vastgestelde steunpercentage in het financieringsplan.

  U vindt alle verdere details terug in de oproep tot kandidaatstelling

  Wat zijn de toekenningscriteria?

  In het kader van deze oproep zal worden gegund in drie verschillende onderdelen:

  • per pyloon,
  • per bijgeplaatste antenne,
  • per bijgestuurde antenne.

   Na het indienen van de inschrijvingsdossiers wordt er per prioriteit een lijst gemaakt van alle pylonen en antennes waarvoor subsidies aangevraagd worden.

  Per pyloon of antenne is de begunstigde van het subsidiebudget de kandidaat die het minste subsidie vraagt voor respectievelijk een upgrade, bijplaatsing of bijsturing.

  De subsidies worden eerst toegekend aan de pylonen op de spoorlijnen met prioriteit 2. Vervolgens aan die op de lijnen met prioriteit 3 en vervolgens aan die op lijnen met prioriteit 4.

   Meer informatie over de prioriteiten en criteria vindt u terug in de Oproep tot kandidaatstelling voor het project 5G-dekking langs de spoorwegen (PDF, 1.94 MB).

  Hoe deelnemen?

  Dien uw projectvoorstel digitaal in door het ingevulde deelnemingsformulier (DOCX, 43.87 KB) te versturen naar 5grail@economie.fgov.be en dat ten laatste op 6 september 2023.

  Alle relevante documenten vindt u hieronder

  Belangrijkste data

  • 6 september 2023: deadline voor het indienen van projectvoorstellen
  • Januari 2024 uitbetaling van het subsidievoorschot van 30 %
  • 30 april 2024: uiterlijke aanvangsdatum projecten
  • december 2025: uitbetaling van het subsidievoorschot van 70 %
  • in de loop van 2026: afronden van het subsidieproject
  Laatst bijgewerkt
  13 februari 2024