Table of Contents

  De federale overheid hecht veel belang aan het versterken van het ondernemersklimaat en de economische activiteit, vooral na de opeenvolgende crises (COVID 19-pandemie, overstromingen, conflict in Oekraïne) van de afgelopen jaren, die talrijke sociaaleconomische gevolgen hebben gehad.

  Een manier om ondernemerschap aan te moedigen is door het in de kijker te zetten. Daarom voorziet het federale regeerakkoord in de oprichting van een platform voor succesverhalen van de Belgische economie. Het doel van het platform met succesverhalen is om ondernemersinitiatieven onder de aandacht te brengen die (potentiële) kmo’s en zelfstandigen kunnen inspireren, of ze nu een eigen onderneming willen starten of al actief zijn.

  Het is in diezelfde context dat deze oproep tot het indienen van projecten wordt gelanceerd. De projectoproep heeft dezelfde doelstelling als het platform voor succesverhalen, namelijk het bevorderen van ondernemerschap. Het doel van die oproep is om innovatieve initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot de lancering en groei van bedrijven, de economie stimuleren en jobs creëren.

  De projectoproep wordt gelijktijdig gelanceerd met het platform met succesverhalen uit de Belgische economie. Om de zichtbaarheid van het platform en de oproep tot projecten te garanderen, zijn die vergezeld van een communicatiecampagne.

  Wat zijn de vier doelstellingen van de projectoproep?

  De vier doelstellingen van deze projectoproep zijn:

  1. het bevorderen van ondernemerschap in België op nationaal of regionaal niveau: ondernemerschap stimuleren door een doelgroep aan te moedigen ondernemer te worden of een bedrijf te ontwikkelen;
  2. het verlenen van steun aan startende ondernemingen, bestaande ondernemingen en/of scale-ups;
  3. het stimuleren van potentiële ondernemers (inclusief studenten) om daadwerkelijk ondernemer te worden;
  4. het bevorderen van innovatie in ondernemingen: bedrijven helpen innovatie en technologie te integreren in hun bedrijf en bedrijfsmodellen.

  Voorbeelden van mogelijke projecten:

  De oproep staat open voor projecten in verschillende categorieën, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:

  • opleidingen en cursussen in ondernemerschap;
  • innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven;
  • acties om de lancering van een nieuw bedrijfsproject of de ontwikkeling van een bestaand project aan te moedigen;
  • acties om de toegang tot financiering en investeringsmogelijkheden te bevorderen;
  • advies over meer complexe administratieve procedures bij overheidsopdrachten, elektronische facturering, douaneformaliteiten, intellectueel eigendom, normen, enz.

  Voor wie is die projectoproep bedoeld?

  Die projectoproep staat open voor elke rechtspersoon naar Belgisch recht die op het ogenblik van indiening over een ondernemingsnummer beschikt en die:

  • actief is in het ondersteunen van de oprichting en/of ontwikkeling van bedrijven of in het bevorderen van ondernemerschap;
  • geen winstoogmerk heeft of een niet-exclusief winstoogmerk nastreeft.

  Buitenlandse rechtspersonen van andere lidstaten van de Europese Unie die actief zijn in België, kunnen eveneens meedingen in die projectoproep. Het project moet evenwel altijd ten dienste staan van de Belgische maatschappij (zie hoofdstuk 3.1 e) van het lastenboek van de projectoproep).

  Het is toegestaan onder de vorm van een consortium een projectvoorstel in te dienen.

  Welke subsidiebedragen zijn er?

  Het totale subsidiebedrag bedraagt 250.000 euro (inclusief 21 % btw indien van toepassing).

  De oproep tot het indienen van projecten resulteert in vier winnende projecten. Die zijn verdeeld in vier loten:

  • één nationaal lot,
  • één lot voor het Vlaams Gewest,
  • één lot voor het Waals Gewest,
  • één lot voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Verdeeld over de 4 loten komt dit neer op een subsidie van 62.500 euro per lot.

  Verdere specificaties zijn terug te vinden in de projectoproep zelf.

  Wat zijn de toekenningscriteria?

  Subsidies worden toegekend op basis van de relevantie en de impact van het voorgestelde project, en de haalbaarheid en levensvatbaarheid op lange termijn. Enkel voor de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen (zie hoofdstukken 3.1 tot 3.4 van het lastenboek van de projectoproep) wordt een evaluatie van de toekenningscriteria uitgevoerd.

  In dat opzicht dient de kandidaat zo duidelijk mogelijk aan te tonen en te motiveren in welke mate door zijn projectvoorstel voldaan is aan de volgende toekenningscriteria:

  • het geraamde positieve effect op ondernemerschap;
  • het realistische karakter: relevantie, haalbaarheid en geloofwaardigheid van het project en de planning;
  • de diversiteitsdimensie, het sector overschrijdend karakter en het duurzaam (blijvend) karakter van het project;
  • de zichtbaarheid en het innovatieve karakter van het project.

  Maximale projectduur

  De toegewezen projecten starten ten vroegste op 1 januari 2025 en lopen tot en met 31 december 2025.

  Hoe deelnemen?

  De kandidaten worden verzocht om – uiterlijk op 15 september 2024 om middernacht – hun projectvoorstel in te dienen via het deelnemingsformulier (i.e. bijlage I van deze oproep).

  Het volledige projectvoorstel (i.e. ondertekend deelnemingsformulier en alle gevraagde bijlagen) wordt digitaal ingediend via e-mail op het volgende adres: sme_observatory@economie.fgov.be.

  Enkel de documenten die vóór 15 september 2024 middernacht ontvangen worden via dit e-mailadres worden in overweging genomen. De FOD Economie stuurt per e-mail naar elke kandidaat een bevestiging bij ontvangst van het ingediende dossier. Onvolledige formulieren kunnen leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de aanvraag.

  Raadpleeg voor meer informatie volgende documenten:

  Het projectvoorstel moet dus niet per aangetekende post worden ingediend. Aangetekende zendingen via de post worden niet behandeld.

  Contact: sme_observatory@economie.fgov.be

  Vermeld bij vragen over de projectoproep in het onderwerp van de e-mail: Projectoproep 2024_ Het Belgisch ondernemerschap bevorderen_Vragen

  Laatst bijgewerkt
  13 juni 2024