5G

Table of Contents

  Voor wie is de projectoproep 2024 bedoeld?

  De oproep richt zich tot alle rechtspersonen naar Belgisch recht, inclusief de openbare overheden, die op het ogenblik dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, beschikken over een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook tot buitenlandse rechtspersonen uit andere lidstaten van de Europese Unie die actief zijn in België. Het project moet evenwel altijd ten dienste staan van de Belgische maatschappij.

  Wat is het subsidiebedrag?

  Voor de toekenning van de subsidies in het kader van de projectoproep 2024 werd het totale beschikbare budget bepaald op 11.200.000 euro.

  De toegekende subsidie bedraagt minimaal 250.000 euro per project en valt onder de categorieën “experimentele ontwikkeling” en “onderzoeksinfrastructuur”, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 651/2014. De steunpercentages bepaald in de verordening zijn ook van toepassing op de subsidies uitgekeerd in het kader van deze oproep. Verdere details vindt u in de oproep zelf.

  Wat zijn de toekenningscriteria?

  Aangezien het beschikbare en toe te kennen budget beperkt en geplafonneerd is, worden de kandidaten in concurrentie met elkaar gesteld. Op die manier wordt steun enkel toegekend aan de meest kwalitatieve en relevante projecten op basis van de volgende criteria:

  • Maturiteit van het project: schaalbaarheid en toepasbaarheid op korte-, middellange- en lange termijn
  • Innovatieve aard van het project en gebruik van “state of the art”-technologie
  • Bijdrage van het project tot de algemene sensibilisering rond 5G
  • Bijdrage van het project tot duurzaamheid
  • Bijdrage van het project tot de verbetering van de dienstverlening, efficiëntere werking of andere effecten
  • Gebruik van artificiële intelligentie en edge computing

  Hoe deelnemen?

  Dien uw subsidieaanvraag digitaal in door het ingevulde inschrijvingsformulier te versturen naar 5Gprojects@economie.fgov.be en dat ten laatste op 15 juli 2024 (23.59 uur).

  Opgelet: het ingevulde inschrijvingsformulier (exclusief verplichte bijlagen) mag niet meer dan 25 pagina’s tellen, de punten 1.1 t.e.m. 1.7 niet meegerekend.

  Alle relevante documenten voor de oproep:

  Contact: 5Gprojects@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  13 juni 2024