Table of Contents

  Over welke intellectuele eigendomsrechten (IER) beschikt uw bedrijf? Zijn die al beschermd? Als dat niet het geval is, komen ze dan in aanmerking voor bescherming? Wat is het kostenplaatje? Wat zijn de voordelen om je IER te beschermen? En wat zijn de risico’s mocht u ze niet laten registreren?

  Dat zijn heel wat vragen, waar u misschien geen pasklaar antwoord op hebt. Geen zorgen, de prediagnostische dienst voor intellectuele eigendom, mogelijk gemaakt en gesubsidieerd door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE), kan u daarbij helpen.

  Laat uw bedrijf gratis doorlichten door een deskundige, die uw bestaande IE-rechten in kaart brengt, vaststelt welke niet beschermd zijn en aanbevelingen doet, zodat u kunt blijven innoveren en investeren, gewapend met uw intellectuele eigendom.

  Wie kan gebruikmaken van de dienst?

  We raden innovatieve bedrijven die nog niet vertrouwd zijn of geen ervaring hebben met IER, de zogenaamde ‘unawares’, aan om gebruik te maken van de prediagnostische dienst voor intellectuele eigendom. Ook bedrijven die al voldoende kennis over IER bezitten, maar nieuwe domeinen willen verkennen, kunnen er gebruik van maken, om zich beter te wapenen in hun nieuwe zakelijke omgeving.

  Dankzij IER kunt u de waarde van uw innovaties vergroten en omzetten in een stimulans voor groei.

  Let wel: enkel ondernemingen met een ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen en een maatschappelijke zetel in België komen in aanmerking voor deze gratis dienstverlening.

  Wat kunt u verwachten van de dienst?

  Een IE-deskundige van uw keuze brengt tijdens een interview het volgende in kaart:

  • de eventuele intellectuele eigendomsrechten van uw bedrijf;
  • de contractuele clausules over intellectueel eigendomsrecht met partners en werknemers;
  • de nodige stappen om uw kennis te registreren.

  Daarna worden de IER geïdentificeerd waar u aanspraak op kan maken. Ten slotte stelt de deskundige een rapport op, met aanbevelingen op maat van de onderneming, zoals:

  • de stand van zaken van de techniek laten onderzoeken, met het oog op een octrooiaanvraag;
  • de geografische spreiding van merken verruimen of verkleinen;
  • een betere omschrijving van de IE-rechten in contractuele clausules over intellectueel eigendomsrecht tussen het bedrijf en medewerkers of business partners waar u mee samenwerkt;
  • extra domeinnamen beschermen;
  • enz.

  Wat zijn de voordelen van een prediagnostische dienst IE?

  De prediagnostische dienst IE biedt meerdere voordelen:

  • Uw onderneming geniet gratis van een objectieve en gekwalificeerde analyse, uitgevoerd door een deskundige die handelt in alle onafhankelijkheid, in alle vertrouwelijkheid en met inachtneming van de ethische regels van zijn beroep.
  • Alle domeinen van het intellectuele eigendomsrecht worden behandeld: octrooien, auteursrecht en naburige rechten, kwekersrecht, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen. Ook de praktische kant van contracten, licenties en het gebruik van IE-databanken wordt besproken.
  • Aan de hand van een prediagnostische dienst IE kan een bedrijf het eigen concurrentievermogen inschatten vanuit een ander perspectief: dat van de intellectuele eigendomsrechten. Dat kan nieuwe inzichten geven voor potentiële licenties en partnerschappen, technologische en juridische controle, ontwikkeling van activa, enz.
  • Het rapport, dat door de deskundige wordt opgemaakt, stelt u in staat een concreet actieplan uit te werken. Aan de hand van de prediagnostische dienst IE kan een bedrijf verder bepalen welke acties nodig zijn om een beleid inzake intellectuele eigendom uit te werken, rekening houdend met kosten en slaagkansen.

  Procedure en timing

  Aanvraag - binnen 17 werkdagen Ondertekenen van de overeenkomst - binnen 32 werkdagen Interview - binnen 90 werkdagen Deskundige levert rapport af

   

  Tussen de aanvraag en het afleveren van het rapport loopt een termijn van 3 maanden. Daarbij worden zowel de aanvrager, de deskundige, als de DIE geacht om de vooropgestelde termijnen te respecteren.

  De sleutelmomenten in de procedure zijn:

  1. De onderneming dient de aanvraag in (via het formulier, zie punt “Hoe vraagt u de dienst aan?”).
  2. Het bedrijf wordt gecontacteerd door DIE en kiest de deskundige.
  3. De DIE contacteert de deskundige.
  4. De drie partijen ondertekenen de overeenkomst.
  5. De onderneming en de deskundige plannen een interview.
  6. Het interview vindt plaats.
  7. De deskundige maakt een rapport op.
  8. De DIE voert een kwaliteitscontrole uit.
  9. De deskundige finaliseert het rapport en ondertekent het samen met de DIE.
  10. De deskundige bezorgt het rapport aan de onderneming (uiterlijk 90 dagen na aanvraag).

  Hoe vraagt u de dienst aan?

  Als u van de prediagnostische dienst IE gebruik wilt maken, vul dan het digitale aanvraagformulier in.
  Na ontvangst van uw aanvraag, neemt de DIE contact met u op om de volgende stappen te doorlopen.

  Aanvraagformulier prediagnostische dienst (PDF, 568.04 KB)

  Hoe kiest u een deskundige?

  Bij uw aanvraag kunt u zelf een deskundige kiezen, die door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom erkend wordt. Raadpleeg daarvoor de lijst met deskundigen die de DIE erkent (PDF, 147.02 KB) om een prediagnostische dienst IE uit te voeren.

  Hoe neemt u deel als deskundige?

  Bent u deskundige in intellectuele eigendom en wilt u uw kandidatuur indienen om prediagnostische diensten IE uit te voeren? Vul dan het digitaal formulier kandidaatstelling deskundige "Prediagnostische dienst IE" (PDF, 923.17 KB) in. Daarnaast moet u een motivatiebrief en curriculum vitae bezorgen aan de DIE.

  Formulier kandidaatstelling
  deskundige "Prediagnostische dienst IE" (PDF, 923.17 KB)

  Voor meer details over de procedure en de voorwaarden, raadpleeg

  Als u als deskundige al uw verplichtingen nakomt, ontvangt u van de FOD Economie een vergoeding van 1.500 euro, inclusief btw.

  Kandidaat-deskundigen moeten een opleiding volgen die wordt georganiseerd door de DIE. De eerstvolgende opleidingen worden georganiseerd op 19 maart en 17 september 2024 in de kantoren van de DIE (City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1040 Brussel). 

  Geïnteresseerd?

  Schrijf u in via prediag@economie.fgov.be.

  Hebt u vragen?

  Neem rechtstreeks contact op met de het Contact Punt van de DIE:

  Laatst bijgewerkt
  23 februari 2024