Boek VI WER - art. VI.2, art. VI.2/1 en VI.3 WER

De consument wordt beschermd door een informatieverplichting van ondernemingen voor het sluiten van een overeenkomst, anders dan op afstand of buiten verkoopruimten.

Bovendien moet die informatie ook aan de consument worden verstrekt wanneer een onderneming digitale inhoud op een niet-materiële drager of een digitale dienst levert en de consument als tegenprestatie persoonsgegevens verstrekt aan de onderneming, tenzij die persoonsgegevens:

 • uitsluitend worden verwerkt door de onderneming voor het leveren van de digitale inhoud op een niet-materiële drager of de digitale inhoud, of
 • de onderneming in staat stellen om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, en die gegevens voor geen enkel ander doel worden verwerkt.

Opgelet, de informatieverplichting is niet van toepassing op:

 • overeenkomsten opgesteld door een notaris of een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;
 • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek;
 • overeenkomsten bedoeld in artikel VI. 66, § 1 WER (verzekeringen, consumentenkrediet, verkoop voedingsmiddelen, dranken en andere huishoudelijke goederen, verkopen georganiseerd in het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel).

Informatieverplichting aan de consument

Voor de sluiting van de overeenkomst

De onderneming deelt in een duidelijke en begrijpelijke taal, de volgende informatie mee aan de consument:

 • de identiteit van de onderneming (handelsnaam en ondernemingsnummer), geografisch adres (geen postbus!), telefoonnummer en haar e-mailadres;
 • de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de totale prijs van het goed of de dienst, met inbegrip van alle belastingen, en alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald. Als door de aard van het product de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend alle extra vracht-, leverings-, of portokosten;
 • de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen, digitale inhoud en digitale diensten.

Desgevallend, verstrekt de onderneming aan de consument eveneens volgende informatie:

 • de duur van de overeenkomst, of wanneer het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlenging betreft, de voorwaarden voor opzegging;
 • het bestaan en de voorwaarden van bijstand na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;
 • de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het product te leveren;
 • het beleid voor klachtenbehandeling;
 • de functionaliteit van goederen met digitale elementen, digitale inhoud en digitale diensten (computerprogramma’s, toepassingen, video’s, enz. online gedownload), met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen (voorbeelden: regionale regiocodering, enz.);
 • iedere relevante compatibiliteit en interoperabiliteit van goederen met digitale elementen, digitale inhoud en digitale diensten (het besturingssysteem of de gebruikte versie bijvoorbeeld) waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijze zou moeten kennen;
 • het feit dat bij het aangaan van de overeenkomst het totaalbedrag dat de consument moet betalen, wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent als de consument in speciën betaalt.
 • de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.

Onlinemarktplaatsen

Naast de bovenvermelde informatieverplichtingen, moeten onlinemarktplaatsen nog bijkomende precontractuele informatie verstrekken aan de consument.

Wat is een onlinemarktplaats?

Als consument kunt u online via bijvoorbeeld een website of een applicatie goederen of diensten aankopen bij een andere onderneming of bij een andere consument. Denk onder meer aan de online platformen zoals Facebook Marketplace, tweedehands.be, bol.com, Amazon, eBay, enzovoort.

Een onlinemarktplaats is een dienst waarbij gebruik wordt gemaakt van software, zoals een website of een applicatie, en die consumenten toelaat overeenkomsten op afstand te sluiten met andere ondernemingen of consumenten (art. I.8, 41° WER).

De aanbieder van een onlinemarktplaats moet, voorafgaand aan de overeenkomst, volgende informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier bezorgen aan de consument (art. VI.45/1 WER):

 • De onlinemarktplaats moet informatie verstrekken over de parameters die worden gebruikt voor de bepaling van de rangschikking van de aanbiedingen die de consument krijgt na een zoekopdracht. Als een product bijvoorbeeld tegen betaling een hogere plaats kreeg in de rangschikking, moet een consument dat weten (zie ook art. VI.100, 24° WER).
 • De consument moet weten of de derde die goederen, diensten of digitale inhoud aanbiedt op de onlinemarkplaats, al dan niet een onderneming is. Het is immers mogelijk dat ook particulieren bv. goederen te koop aanbieden via de onlinemarktplaats.
 • Indien die derde geen onderneming is, moet de consument weten dat de regelgeving over consumentenbescherming niet van toepassing is.
 • De onlinemarktplaats moet de consument wijzen op een eventuele verdeling van de contractuele verplichtingen die de onlinemarktplaats en de derde die de goederen aanbiedt, zijn overeengekomen.
Laatst bijgewerkt
11 augustus 2023

Laatste nieuws voor dit thema