Table of Contents

  In het kader van de toenemende globalisering van ondernemingen zijn buitenlandse directe investeringen (FDI’s) van groot belang voor de Europese en Belgische economie. Ons land heeft een heel open economie, maar tegelijk groeien de laatste jaren de bezorgdheden over bepaalde buitenlandse investeerders die controle of invloed trachten te winnen over Europese bedrijven die actief zijn in kritische en strategische sectoren. Een van de instrumenten die als stok achter de deur kan dienen, is een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen die een mogelijk risico inhouden voor de nationale veiligheid en openbare orde.

  Als antwoord op deze groeiende bekommernissen werd een Europees kader voor screening van buitenlandse directe investeringen uitgewerkt met elementen waaraan een nationaal screeningsmechanisme zou moeten voldoen. Momenteel wordt beleidswerk verricht om te komen tot een Belgisch screeningsmechanisme.

  Het Europees kader omvat ook een samenwerkingsmechanisme waarbij de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten in kennis stellen van een buitenlandse directe investering op hun grondgebied die aan een screening wordt onderworpen. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat een in een andere lidstaat geplande of voltooide buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor zijn veiligheid of openbare orde, kan hij opmerkingen indienen bij de andere lidstaat.

  In het kader van dit Europees samenwerkingsmechanisme is de FOD Economie het nationaal contactpunt voor de Europese Commissie.  De FOD Economie staat in voor de opvolging van de notificaties van andere lidstaten.

  Een greep uit jouw takenpakket:

  • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het Belgisch screeningsmechanisme.
  • Je levert advies aan de hiërarchie voor de uitrol van het screeningsmechanisme.
  • Je neemt deel aan vergaderingen met andere stakeholders omtrent de ontwikkeling van het Belgisch screeningsmechanisme.
  • Je volgt de besprekingen van de EU Expertengroep inzake FDI op en rapporteert de ontwikkelingen aan de hiërarchie en andere betrokken stakeholders.
  • Je wisselt informatie uit met de Europese Commissie en de andere Lidstaten, je verricht de nodige analyses en opzoekingen in dit verband, en verzekert op Belgisch vlak de nodige coördinatie met de regio’s en betrokken partners.
  • Je werkt een analysekader uit om de impact van de buitenlandse directe investeringen te kunnen toetsen aan de risico’s en bedreigingen inzake openbare orde en nationale veiligheid.
  • Je analyseert de aangemelde dossiers inzake FDI. Daartoe verricht je de nodige consultaties en coördinaties, raadpleeg je beschikbare bronnen, en breng je per dossier de mogelijke risico’s voor de openbare orde en nationale veiligheid in kaart teneinde een advies te kunnen formuleren aan de hiërarchie, met inachtneming van de wettelijke opgelegde termijnen.