Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

Op 1 januari 2018 werd de Commissie voor onrechtmatige bedingen geïntegreerd binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, onder de nieuwe naam “Bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen” (koninklijk besluit van 13 december 2017).

De Bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen is een adviesverlenend orgaan, paritair samengesteld uit:

  1. een voorzitter en twee ondervoorzitters ;
  2. 12 leden:
    • 6 vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties;
    • 5 vertegenwoordigers van de organisaties van de productie, de distributie en de middenstand;
    • 1 vertegenwoordiger van de vrije beroepen;
  3. 4 permanente deskundigen befaamd wegens hun wetenschappelijke of technische waarde.

De Bijzondere raadgevende commissie “Onrechtmatige bedingen” neemt de opdrachten over van de Commissie voor onrechtmatige bedingen: het geven van adviezen en aanbevelingen over bedingen en voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten en tussen beoefenaars van vrije beroepen en hun klanten. Ze ziet erop toe of er geen onrechtmatige bedingen voorkomen, dat zijn bedingen die het evenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen lijken te verstoren.

De adviezen van de Commissie voor onrechtmatige bedingen

De meeste adviezen betreffen een algemeen onderzoek van contractvoorwaarden die gangbaar zijn in een bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld de meubelsector, de verhuissector, de sector van de vaste en mobiele telecommunicatie, de teledistributie, energiecontracten, contracten van vastgoedmakelaars, of nog, een onderzoek van de voorwaarden in sommige contracten gesloten tussen de titularissen van vrije beroepen en hun klanten (bv. advocaten).

De uitgebrachte adviezen tot 31 december 2017.

Activiteitenverslagen

De Commissie bracht elk jaar een activiteitenverslag uit. Dat verslag werd opgenomen in het jaarverslag van de Raad voor Verbruik