Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Door onze prestaties te vergelijken met die van onze drie belangrijkste handelspartners (Duitsland, Frankrijk en Nederland) brengt de Boordtabel het concurrentievermogen van België in kaart. Het versterken van het concurrentievermogen is een belangrijke doelstelling voor een land om binnenlandse en exportmarktaandelen te verbeteren of op zijn minst te behouden.

Dit referentiedocument geeft een twintigtal indicatoren rond twee thema’s weer : de resultaten en de voornaamste determinanten van het concurrentievermogen.

In het deel over de resultaten wordt verslag uitgebracht over de ontwikkeling van de buitenlandse handel, het bruto binnenlands product en de overheidsfinanciën. Aangezien een competitieve economie wordt gedefinieerd als een economie die in staat is een duurzame en inclusieve groei van de levensstandaard tot stand te brengen, zijn ook indicatoren van sociale cohesie en duurzame ontwikkeling onderzocht.

Een gunstig verloop van de determinanten van het prijs- en kostenconcurrentievermogen blijkt van doorslaggevend belang in het geval van identieke of substitueerbare producten. Meerdere factoren, zoals loonkosten, productiviteit en energiekosten bepalen of productiekosten competitief zijn.

Het gewicht van de energiekosten hangt niet alleen af van de prijs van de energiecomponent waarvan de prijzen worden vastgesteld op de groothandelsmarkten op Europees niveau, maar ook van de netwerkkosten, de taksen en heffingen en de energie-intensiteit van de economische activiteit.

Het prijs- en kostenconcurrentievermogen van België en van de drie buurlanden wordt eveneens bepaald door aanvullende indicatoren, zoals de totale factorproductiviteit, de prijzen in de netwerkindustrieën, de inflatie, … die aan bod komen in de boordtabel.

Niet enkel prijzen en kosten bepalen het concurrentievermogen van een land. Ook andere factoren kunnen ertoe bijdragen. Innovatie bijvoorbeeld, onder andere gestimuleerd via O&O-uitgaven en buitenlandse investeringen, en de digitalisering dragen bij tot vernieuwing en creëren toegevoegde waarde in de gehele economische activiteit van ons land.

Een gezonde ondernemingsgeest, een gunstig ondernemingsklimaat en de goede marktwerking van netwerkindustrieën dragen eveneens bij tot de bedrijvigheid van een land. Ook menselijk kapitaal is een niet te verwaarlozen factor voor het concurrentievermogen. In dat verband moet onze arbeidsmarkt nog meer geactiveerd worden, en moeten we vooral diversifiëren op het vlak van onderwijs en opleiding.

De bedrijfsdynamiek moet worden gestimuleerd omdat zij een goede allocatie van menselijk en kapitaal aan economisch gezonde ondernemingen bevordert, waardoor de productiviteit van de economie toeneemt.

Een samenvattende tabel onderbouwt de analyse en geeft voor elke indicator: de prestaties van België, de beste en slechtste prestaties in de EU27 en het EU27-gemiddelde. Een trend over 5 jaar en een rangschikking van België ten opzichte van zijn drie buurlanden en de 27 lidstaten vervolledigen die tabel op basis van de meest relevante statistieken.

Door aan te tonen waar de troeven en de tekortkomingen van België liggen, wil de FOD Economie bijdragen tot het evalueren en stimuleren van de belangrijkste structurele hervormingen van het economisch beleid.

Ontdek dit instrument dat zowel een economische, als een sociale en ecologische dimensie omvat. Het wordt jaarlijks bijgewerkt.

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2021

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2019

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2018

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2017

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - november 2016

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - juni 2016

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - november 2015

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - juni 2015

Abonnement

Wenst u op de hoogte te blijven van volgende uitgaven?

Inschrijven