De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Het platform e-procurement

Om de transparantie en zichtbaarheid van zijn procedures te bevorderen en de gelijke behandeling van alle deelnemers te waarborgen, maakt de Aankoopdienst al enkele jaren gebruik van de e-procurement-toepassingen en moedigt hij ondernemingen aan hiervan gebruik te maken om deel te nemen aan de oproep tot mededinging.

E-procurement is een platform dat door de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie (FOD P&O) werd opgezet en het ondernemingen en overheidsdiensten mogelijk maakt de hele procedure voor de plaatsing van overheidsopdrachten volledig elektronisch en transparant te organiseren, te beheren en te volgen.

Het platform omvat een beveiligd en snel systeem voor de uitwisseling van informatie en voor communicatie tussen de aanbestedende overheid en de onderneming gedurende het hele proces, van bij de bekendmaking van de opdracht, de oproep tot kandidaatstelling, de publicatie van het bestek (e-Notification)tot aan de  indiening, de ontvangst en de opening van de offertes (e-tendering).

Voor elk van deze opdrachten plaatst de Aankoopdienst een forum online. Op basis van dit forum kunnen marktdeelnemers vragen stellen betreffende de opdracht(en) waarnaar hun interesse uitgaat, en hierop op transparante wijze een antwoord krijgen.

Voordelen van het platform e-procurement

Voor de overheidsdienst:

  • Snelle bekendmaking van zijn opdrachtaankondigingen;
  • Tijdwinst;
  • Snelle terbeschikkingstelling van documenten betreffende de opdrachten;
  • Gewaarborgde gelijke behandeling.

Voor u als marktdeelnemer:

  • Met enkele muisklikken, kennisname van opdrachtaankondigingen, downloaden van bestekken en indiening van offertes;
  • Tijdwinst en kostenbesparing (druk-, verzendingskosten, …);
  • Gratis waarschuwingsdienst, volgens door u vastgelegde criteria;
  • Opzoeking en raadpleging van opdrachtaankondigingen, processen-verbaal van opening, …;

Snelle mededeling van informatieaanvragen, toelichtingen, … Zie communicatiecampagne en gratis informatiesessies op http://www.publicprocurement.be/.