Milieumanagementsysteem bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie hecht een grote waarde aan de bescherming van het leefmilieu en heeft zich gedurende vele jaren geëngageerd om de milieu-impact van zijn opdrachten en van zijn logistieke activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Om het kader van deze stap beter te bepalen en hieraan een bijkomende dimensie te geven, verbonden met zijn opdrachten, voert de FOD Economie nu een milieubeleid (PDF, 901.34 KB). In dat beleid worden de algemene beginselen en doelstellingen van onze FOD met betrekking tot het milieu uiteengezet.

Om dit te verwezenlijken werd een milieumanagementsysteem EMAS (Eco Management and Audit Scheme) uitgewerkt en zijn er concrete projecten opgestart om de milieuprestaties van de FOD Economie te verbeteren, zowel op logistiek gebied als met betrekking tot zijn opdrachten.

Voor zijn milieu-engagement voldoet de FOD Economie aan de eisen van de ISO 14001-2015-norm en aan die van verordening (EU) 2017/1505 van de Commissie van 28 augustus 2017 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij  verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelname van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

logo-EMAS-vincotte.gif logo-EMAS

Momenteel hebben de certificatie ISO 14001-2015 (PDF, 454.77 KB) en de EMAS-registratie betrekking op:

  • het beheer van alle opdrachten van de FOD Economie;
  • het logistieke beheer van de gebouwen City Atrium C en North Gat II en III te Brussel. 

Zoals voorgeschreven door het Europees EMAS-reglement publiceert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie jaarlijks een milieuverklaring:

In die verklaring worden het milieumanagementsysteem, de huidige milieuprestaties van de FOD Economie, de geplande verbeteringsdoelstellingen en de opgestarte projecten toegelicht.