Duurzame ontwikkeling in de FOD Economie

Met de “Europa 2020”-strategie verbindt de Europese Unie zich ertoe Europa te voorzien van een slimme, duurzame en inclusieve economie.

Vanuit dit oogpunt heeft België de ambitie zich aan te sluiten bij de groep van Europese staten die een voortrekkersrol hebben gespeeld in de overgang naar nieuwe duurzame economische productiemethoden en consumptiepatronen. Bovendien heeft ons land een strategische visie over duurzame ontwikkeling aangenomen die de belangrijke aan onze vooruitgang gerelateerde uitdagingen tegen 2050 moet identificeren. Door in zijn taken de voorwaarden voor een duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt op te nemen, benadrukt de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie het belang van een duurzame ontwikkeling voor onze economie.

Strategie van de FOD Economie – Naar een duurzame economie

Een duurzame economie is de bijdrage van de economische bedrijvigheid aan een duurzame ontwikkeling in het kader van een gereguleerde markteconomie.

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wil  deze duurzame economie actief ondersteunen. Met het oog op meer efficiëntie en rekening houdend met eenieders bevoegdheden moet de FOD Economie specifieke acties op het vlak van duurzame ontwikkeling  ondernemen. In dat kader is een duurzame economie (PDF, 86.85 KB) een van de beleidslijnen die de FOD wil stimuleren, zodat iedereen voordeel kan halen uit een gereguleerde markteconomie en onze toekomstige behoeften bevredigd kunnen worden.

Een buitenkans voor de ontwikkeling van onze economie

De rol van de economische bedrijvigheid, zowel in de privé- als in de overheidssector, voor een duurzame ontwikkeling die de drie pijlers (milieu, maatschappelijk leven, economie) in acht neemt, moet niet alleen worden versterkt maar ook ondersteund. Deze verantwoordelijkheid mag niet gezien worden als een verplichting, maar veeleer als een opportuniteit voor de ontwikkeling van onze economie en ons concurrentievermogen. Zij houdt eveneens de uitstippeling van efficiëntere overheidsinitiatieven in, waarbij prioriteit wordt gegeven aan  economische acties die een bron van tewerkstelling en menselijke ontplooiing zijn. Tal van  ondernemingen hebben deze visie al overgenomen door onder meer actieve en transparante beleidslijnen met het oog op de “maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen” uit te werken.

Zie ook de rubriek Duurzame economie in het thema "Ondernemingen".

Aanpassing van de productiemethoden en consumptiepatronen

De FOD Economie moet eveneens zorgen voor een regulering van de markt en tegelijk rekening houden met radicale veranderingen in onze manier van produceren en consumeren. Hiervoor zijn een rationeel gebruik van onze hulpbronnen en een rechtvaardiger handel nodig. Deze regulering moet op het meest adequate bestuursniveau plaatsvinden. Er moet eveneens voorzien worden in een zekere flexibiliteit van het wetgevingskader om niet alleen de productiemethoden en consumptiepatronen te kunnen aanpassen, maar ook om de specifieke behoeften en mogelijkheden van de kmo’s in aanmerking te nemen. De FOD wil de zwaksten beschermen en diegenen aanmoedigen die voor een duurzame samenleving hebben gekozen. Zo moeten vanuit het oogpunt van een duurzame consumptie nieuwe verbruiksgewoonten worden gestimuleerd, waarbij meer nadruk wordt gelegd op gebruik dan op bezit, waarbij een niet-monetair handelsverkeer en welzijn vooropstaan en waarbij “consuminderen” de trend wordt.

Ook moet er bijzondere aandacht worden geschonken aan de productiemethoden die op een coherente manier aansluiten bij een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Door een duurzame economie te promoten, wil de FOD Economie het concurrentievermogen van onze economie (en van onze ondernemingen in het bijzonder) opdrijven door ze minder afhankelijk te maken van de schommelingen op de grondstoffenmarkten, door de economische aantrekkingskracht van ons land te vergroten en door onze ondernemingen beter te positioneren op de buitenlandse markten. Door de verschillende facetten van de levenscyclus van producten in de industriële processen te integreren, kunnen ondernemingen duurzamere producten voortbrengen die onontbeerlijk zijn voor een efficiënter en meer verantwoord beheer van onze hulpbronnen.

Meer en doelgerichter innoveren

Deze productie- en consumptieveranderingen vereisen een groter en doelgerichter innovatievermogen, dat de FOD Economie in al zijn facetten moet aanmoedigen: van onderzoek tot commercialisering (of terugtrekking van de markt) over proefneming en een goede integratie van deze nieuwe producten en diensten op de markt. Ook moet de FOD een duurzaam beleid voor overheidsaankopen voeren. Inderdaad, zowel technologische als niet-technologische innovatie van meer duurzame producten of diensten moet worden verspreid en aangewend om de noodzakelijke veranderingen voor onze economie te concretiseren.

Coördinatie van de beleidslijnen voor een duurzame ontwikkeling

De FOD Economie levert een actieve bijdrage aan de werkzaamheden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). Bovendien beschikt de FOD over een cel Duurzame Ontwikkeling die de acties coördineert. Deze acties worden als volgt uitgesplitst:

rategie, Functionele Competenties, Cel duurzame ontwikkeling, Vrijwilligerswerk, Duurzame OrganisatieFunctionele bevoegdheden van de FOD Economie inzake duurzame ontwikkelingWet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkelingMilieubeheer bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Duurzaamheidsverslag

Bewust van het belang om duurzame ontwikkeling in alle aspecten van het beleid op te nemen, heeft de FOD Economie beslist om een duurzaamheidsverslag op te stellen.

Het MVOverheidprogramma heeft als doel overheidsdiensten te promoten als motoren van de duurzame overgang, steunt immers op de uitvoering van 6 projecten binnen de federale besturen:

  1. milieubeheer,

  2. duurzame vervoermiddelen,

  3. duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten,

  4. duurzame voeding,

  5. duurzame organisatie van evenementen,

  6. integratie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in managementplannen en bestuursovereenkomsten

Raadpleeg het Duurzaamheidsverslag