Table of Contents

  Wanneer de houder van een bedrijfsgeheim vaststelt dat zijn bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze werd verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt door een derde, kan hij hiertegen optreden. De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen voorziet hiervoor in een wettelijk kader via een wijziging van onder meer het Wetboek van economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek. Daarnaast bevat de Belgische wetgeving twee extra beschermingsmechanismen wanneer er een arbeidsovereenkomst bestaat.

  Zie ook: Bedrijfsgeheimen: bescherming door geheimhouding van uitvindingen, knowhow of informatie

  Bescherming van bedrijfsgeheimen ten aanzien van derden 

  De wijzigingen die door de wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen werden aangebracht aan het Wetboek van economisch recht en het Gerechtelijk Wetboek, bieden ondernemingen de mogelijkheid om bij de rechter een vordering in te stellen als iemand inbreuk maakt op hun bedrijfsgeheim, met andere woorden als iemand het bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt. In de wetgeving staan een aantal maatregelen en procedures opgesomd. Zo kunt u de rechter onder meer vragen om:

  • een verbod dat een ander uw bedrijfsgeheim verkrijgt, gebruikt of openbaar maakt, of de staking wanneer die verkrijging, dat gebruik of die openbaarmaking reeds aan de gang is;
  • een verbod van de productie van of de handel in producten die gemaakt zijn met behulp van uw bedrijfsgeheim;
  • de toelating om beslag te leggen op inbreukmakende producten, of het bevel dat deze producten aan u worden afgegeven;
  • deze producten te mogen terugroepen, uit de handel te nemen of te vernietigen;
  • schadevergoeding;
  • publicatie van de rechterlijke uitspraak.

  Sommige maatregelen kunnen ook de vorm aannemen van voorlopige maatregelen, alvorens uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak. Voor de meeste maatregelen ten gronde kan de houder van het bedrijfsgeheim een beroep doen op de procedure van de vordering tot staking, die een snellere behandeling van de zaak ten gronde mogelijk maakt.

  Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een vertrouwelijkheidsverplichting voor iedereen die door zijn deelname aan een gerechtelijke procedure kennis heeft verkregen van een bedrijfsgeheim (artikel 871bis Gerechtelijk Wetboek). Die verplichting geldt zowel tijdens, als na de procedure.

  Bescherming van bedrijfsgeheimen ten aanzien van werknemers

  De Belgische wetgeving omvat twee extra beschermingsmechanismen die, in het kader van een arbeidsovereenkomst, kunnen worden aangewend bij een inbreuk op een bedrijfsgeheim:

  • De Arbeidsovereenkomstenwet verbiedt de werknemer bedrijfsgeheimen, waarvan hij tijdens zijn professionele werkzaamheden kennis kan krijgen, op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken. Dat verbod is zowel tijdens de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen daarvan van toepassing op de werknemer (artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Hetzelfde geldt overigens voor geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden waarvan de werknemer kennis kan hebben.
  • Het schenden van een fabrieksgeheim door een werknemer wordt ook gesanctioneerd door het strafrecht, meer bepaald met een gevangenisstraf en/of een geldboete (artikel 309 Strafwetboek).
  Laatst bijgewerkt
  25 juni 2024