Definities

Norm
Geheel van technische specificaties voor het ontwerp en de realisatie van een product of een dienst of over de uitvoering van een proces dat of een maatregel die de vereisten bepaalt op het vlak van de kwaliteit, het veiligheidsniveau of de onderlinge uitwisselbaarheid ervan.

Interoperabiliteit
Het vermogen van een product of een systeem, waarvan de interfaces volledig bekend zijn, om met andere bestaande of toekomstige producten of systemen te werken zonder beperking van toegang of implementatie.

Waarom gebruikmaken van normen?

Het gebruik van normen levert een mededingingsvoordeel op voor interoperabiliteit, markttoegang, schaalvoordelen, economische modellen en overeenstemming met de wettelijke vereisten. De normen helpen om een innovatievoordeel om te zetten in een marktleiderspositie. De eerste ondernemingen die over een zekere technologie beschikken, kunnen namelijk normen aannemen die hen in staat stellen de markt te beheersen.

Door de interoperabiliteit te versterken, kunnen normen nieuwe markten, nieuwe producten en functionele infrastructuur voortbrengen. Deze normalisatieactiviteiten maken het ook mogelijk om een interactie aan te gaan met andere industrieactoren en met de consumenten. Aangezien innovatie en normalisatie nauw met elkaar verbonden zijn, is het dus van essentieel belang voor de marktspelers om in dit domein te investeren.

Normalisatie op Europees niveau

Op Europees niveau zijn drie normalisatie-instellingen actief: het European Committee for Standardization (CEN), het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) en het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI). Op regelgevend vlak heeft de Raad op 4 oktober 2012 een nieuwe verordening over Europese normalisatie goedgekeurd, die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Deze verordening heeft tot doel om het Europees normalisatiesysteem te moderniseren en te verbeteren. Ze draagt overigens bij tot de verkorting van de gemiddelde duur van het proces voor de ontwikkeling van normen en vereenvoudigt de vertegenwoordiging en deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in het normalisatieproces. De normalisatiekwestie wordt in de Digitale Agenda van de Europese Commissie als een prioritair actiedomein beschouwd.

Normalisatie in België

In België bepaalt boek VIII van het Wetboek van economisch recht de toepasselijke regels op basis van een gedecentraliseerd model dat een coördinatierol aan het Bureau voor Normalisatie (NBN) toekent en baseert zich op de aanstelling van sectorale normalisatieoperatoren, die instaan voor het beheer van de normalisatiecommissies in de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn. De technologiefederatie Agoria ICT is goedgekeurd als sectorale normalisatieoperator op het vlak van ICT.

"Siris", het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, heeft met de hulp van de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie een aantal "normen-antennes" opgericht, om de technologische sector over de Belgische, Europese en internationale wetgeving en technische normen te informeren en te begeleiden.

Bovendien beschikt België nu over een website die in het teken staat van de interoperabiliteit in het kader van e-government en de informatiemaatschappij. Deze website ligt in het verlengde van het Europees interoperabiliteitskader dat op 16 december 2010 door de Europese Commissie werd goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt
10 maart 2022