""

Op de ministerraad van 21 april 2023 heeft de federale regering de eerste krijtlijnen uitgezet van het geactualiseerde Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2021-2030.  

Dat plan dateert van eind december 2019 en moet tegen juni 2024 geactualiseerd worden. Een jaar daarvoor, tegen juni 2023, dient daarvan een eerste ontwerp van actualisering ingediend te worden bij de Europese Commissie.

Om die actualisatie van de federale bijdrage aan het NEKP te realiseren hebben de betrokken federale ministers, staatssecretarissen en hun administraties heel intens samengewerkt. De Algemene Directie Energie (FOD Economie) en het Directoraat-generaal Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) namen daarvoor de coördinatie op zich. 

Een ambitieus federaal plan

De federale regering heeft nu een reeks doelstellingen en maatregelen opgelijst die bijdragen aan de uitstootvermindering van 55 % tegen 2030. Die was eerder al op federaal vlak goedgekeurd.

De belangrijkste maatregelen rond energie met focus op een versnelde energietransitie zijn

  • de bijkomende ambities voor offshorewindenergie (8 GW tegen 2040)
  • de inzet op waterstof zowel qua productie als import (infrastructuur)
  • een verhoogde aandacht voor energiezekerheid (o.a. diversificatiebeleid, winterplan)
  • versterkte interconnecties (elektriciteit, gas, offshore) met buurlanden
  • betaalbaarheid van de energiefactuur

Op klimaatvlak is het streefdoel een uitstootvermindering van 118 miljoen ton CO₂-equivalenten in de non-ETS-sectoren (transport, gebouwen…) en 25 miljoen ton bijkomende uitstootvermindering nagestreefd.

In het plan werden nog vele andere maatregelen opgenomen, waaronder:

  • fiscale maatregelen die uit de fiscale hervorming moeten voortvloeien
  • de geleidelijke uitfasering van stookolieketels
  • de geleidelijke uitfasering van personenwagens en vrachtwagens op fossiele brandstoffen
  • een forse afname van het gebruik van de biobrandstoffen van de eerste generatie 
  • tal van maatregelen op het vlak van de mobiliteit en de renovatie van gebouwen

Rechtvaardige transitie

De regering wil de lusten en lasten van de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij rechtvaardig verdelen. Daarvoor plant ze een analyse om de beleidspistes te identificeren. Ook de bevindingen uit de klimaattafels werden gedeeltelijk in het plan opgenomen. 

Federaal Planbureau analyseert impact

Om de impact van de federale beleidslijnen en maatregelen te analyseren, heeft het Federaal Planbureau de opdracht gekregen zijn impactanalyse voor 2019 te actualiseren, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen. Die technische analyse wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, zodat ze geïntegreerd kan worden in de definitieve versie van de federale bijdrage.

Meer informatie over het Nationaal Energie- en Klimaatplan vindt u op onze website.

Laatst bijgewerkt
31 mei 2023