Ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030 - publieksraadpleging

Elektriciteit

Raadpleging van het publiek over het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030 van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit (ELIA System Operator) en het bijbehorende milieueffectenrapport

ELIA System Operator (hierna Elia), de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, organiseert een raadpleging over haar ontwerp van ontwikkelingsplan en het bijbehorende milieueffectenrapport.

Het plan stippelt de toekomstige investeringsprojecten van Elia uit voor de spanningsniveaus van 110 kV tot 380 kV en bestrijkt de periode van 2020 tot 2030. Het is opgesteld door de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau.

Het ontwikkelingsplan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypotheses, en vermeldt het investeringsprogramma dat de netbeheerder moet uitvoeren om tegemoet te komen aan deze behoeften. Het plan heeft rekening gehouden met verschillende studies en analyses die zowel op Europees als op Belgisch niveau werden uitgevoerd om de behoeften aan elektrische transmissie in België te bepalen in de periode van het plan en verder.

In overeenstemming met het wettelijke kader heeft Elia de verschillende hypotheses van zijn plan gedefinieerd en heeft het daarbij meer bepaald rekening gehouden met de ”De studie over de perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading tegen 2030”, opgesteld door de Algemene Directie Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau en gepubliceerd in januari 2015, alsook met het aanvullend verslag van december 2017 over deze studie genaamd “Monitoringverslag van de bevoorradingszekerheid”.

In overeenstemming met artikel 14, § 1, van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s moet het ontwikkelingsplan van ELIA gepaard gaan met een milieueffectenrapport en moeten beide het voorwerp zijn van een raadpleging die van 15 oktober 2018 tot en met 15 december 2018 wordt georganiseerd.

Na alle opmerkingen te hebben geanalyseerd, neemt Elia de opmerkingen in overweging met het oog op het opstellen van de  definitieve versie van het plan.

De definitieve versie wordt vervolgens overhandigd aan Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (winter 2018), die een verklaring opstelt die het volgende samenvat:

  • hoe de milieuoverwegingen geïntegreerd werden in het plan;
  • hoe rekening werd gehouden met het milieueffectenrapport en de georganiseerde raadplegingen;
  • de redenen waarom is gekozen voor het plan zoals het is aangenomen, in het licht van de andere redelijke alternatieven die in overweging werden genomen en met vermelding van de belangrijkste maatregelen voor de monitoring van de aanzienlijke milieugevolgen bij de uitvoering van het plan.

Het ontwikkelingsplan wordt vervolgens, samen met de verklaring opgesteld door de Algemene Directie Energie, ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Energie.

Tijdens de raadpleging zijn het ontwerp van ontwikkelingsplan, het milieueffectenrapport en alle praktische informatie beschikbaar op de website van elia.

Laatst bijgewerkt
29 oktober 2018