Effecten van COVID-19 op de werking van de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom - Gedeeltelijke en geleidelijke opheffing van de lockdown

Met de gedeeltelijke en geleidelijke opheffing van de lockdown vanaf 4 mei 2020, blijft de Dienst de continuïteit van zijn diensten ten behoeve van de gebruikers van de industriële-eigendomssystemen die hij beheert verzekeren.

Zoals u hebt kunnen vaststellen in onze mededeling van 30 maart 2020, verzendt de Dienst sinds half maart, voor zover mogelijk, geen nieuwe kennisgevingen meer. Zij zouden tot gevolg hebben dat er een nieuwe bindende termijn gestart wordt, die als sanctie een verlies van rechten in geval van niet-naleving tot gevolg zou hebben.

Zodra de lockdownmaatregelen geleidelijk aan gedeeltelijk worden opgeheven, zenden wij u opnieuw kennisgevingen toe die tot gevolg hebben dat nieuwe bindende termijnen beginnen te lopen en die vanaf 25 mei 2020 worden gesanctioneerd door een verlies van uw rechten indien u die termijnen niet naleeft.

Wij verzoeken u om die kennisgevingen bijzonder goed op te volgen, gezien de juridische gevolgen die ze kunnen hebben. In de mate van het mogelijke bezorgt de Dienst u een hoffelijkheidskopie per e-mail bezorgen van die kennisgevingen. Het gaat om een uitzonderlijke en tijdelijke praktijk die voorzien is tot 30 juni 2020, waarna dit opnieuw wordt beoordeeld.

Dat is des te belangrijker omdat, zoals we aan sommigen onder u al hebben meegegeven, de Dienst op dit moment niet kan steunen op een wettelijke basis om in geval van crisis een verlenging toe te staan van de termijnen die moeten worden nageleefd in de procedures voor de DIE.

Wij van onze kant trachten de flexibiliteit die het huidige juridische kader biedt, zoveel mogelijk te benutten.

Mocht u echter vragen hebben over die kennisgevingen, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar het adres dat op de kennisgevingen vermeld staat, of om ons op te bellen. De stukken en akten die wettelijk verplicht zijn om op dergelijke kennisgevingen te reageren, moeten ons worden overgemaakt via een van de toegestane communicatiemiddelen (post, fax, elektronische indiening via eOLF of, indien dit onontbeerlijk is, kunnen de documenten bij de DIE persoonlijk ingediend worden).

Bovendien worden de (informele) "EPOQUE"-zoekopdrachten van de Dienst Informatie van de DIE, die sinds het begin van de coronamaatregelen werden opgeschort, vanaf 25 mei 2020 hervat.

Die onderzoeken, die worden uitgevoerd via de octrooidatabanken van het Europees Octrooibureau en voor onze dienst uitsluitend toegankelijk zijn via onze kantoren in Brussel, kunnen weliswaar in eerste instantie slechts in beperkte mate worden uitgevoerd.

Dergelijke onderzoeken moeten uitsluitend worden aangevraagd via het e-mailadres: piie_doc@economie.fgov.be.

Laatst bijgewerkt
14 mei 2020