Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom

De DIE blijft tijdens deze periode van afzondering verder werken en doet zijn best om de behandeling van uw aanvragen verder te zetten.

We beseffen evenwel dat uzelf misschien niet kunt reageren op de wettelijke notificaties die wij u zouden sturen.

Wettelijke notificaties (met ingang van een nieuwe bindende termijn) tijdelijk opgeschort

De DIE heeft besloten om, voor zover mogelijk, g een wettelijke notificaties te verzenden die tot gevolg zouden hebben dat er een nieuwe bindende t ermijn wordt opgestart ten uw aanzien, die als sanctie een verlies van rechten in geval van niet-naleving tot gevolg zou hebben.

De DIE maakt echter wel een afweging tussen dit principe en uw belangen. Een uitzondering op dit principe is wanneer de wettelijke notificatie die een nieuwe bindende termijn in werking doet treden niet verzonden wordt, een negatief effect kan hebben op uw dossier of in uw nadeel is.

Als de DIE bijvoorbeeld een onregelmatigheid vaststelt die tot gevolg heeft dat de datum van indiening van uw aanvraag niet kan worden vastgesteld, dan wordt u daar alleszins zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld om een nadelig uitstel van deze indieningsdatum te voorkomen. In dergelijke gevallen probeert de DIE om zo veel mogelijk via e-mail een kopie te sturen van de wettelijke notificatie die per aangetekend schrijven werd verzonden (op voorwaarde dat wij over deze contactgegevens beschikken).

Het betreft een beslissing die genomen werd in de huidige situatie rekening houdend met de huidige periode van afzondering. De DIE beoordeelt de hierboven beschreven maatregelen opnieuw bij eventuele verlenging van deze periode van afzondering en houdt u op de hoogte van eventuele wijzigingen ervan.

Huidige bindende termijnen

Met betrekking tot de bindende termijnen waaraan u reeds onderworpen bent (en die tijdens deze periode kunnen verstrijken), bekijkt de DIE momenteel verschillende opties en maatregelen die door de overheid genomen moeten worden om de gevolgen van niet-naleving te neutraliseren of te verzachten.

Laatst bijgewerkt
9 april 2020