Controlecampagne modernisering van liften: een leerrijke tevredenheidsenquête bij de gecontroleerde beheerders!

Lift

Table of Contents

  Het belangrijke project van de modernisering van het liftenpark in ons land loopt sinds 2016. De FOD Economie wilde in dat verband peilen naar de impact bij de liftenbeheerders van zijn controlecampagne, die over twee jaar werd gespreid. Hierbij kregen de gecontroleerde beheerders de kans om hun mening te geven, zowel over de toegepaste controleprocessen als over het werk van onze controleurs. De balans daarvan blijkt zeer positief.

  In december 2017 voerde de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, bij wijze van proefproject binnen de FOD Economie en met de hulp van de FOD BOSA, een online tevredenheidsenquête uit bij de beheerders van gebouwen waarin zich een of meerdere liften bevinden en die werden gecontroleerd tussen 2016 en 2017.

  Daarbij kwamen verschillende aspecten van het controleproces aan bod:

  • de informatie voor de controle,
  • het verloop van de controle,
  • de prestatie van de controleur,
  • de formulering van de conclusies en
  • de eventueel getroffen maatregelen aan het einde van de controle.

  776 personen werden bevraagd; daarvan hebben er 154 de enquête beantwoord, of een participatiegraad van ongeveer 20 %, hetgeen hoog is in vergelijking met de gemiddelde antwoordgraad voor dit type enquête.

  Eerste zeer significante cijfers: bij 77 % van de respondenten werd na afloop van de controle op hun lift een maatregel genomen en 22 % daarvan zijn particuliere beheerders, de overige zijn professionelen. Over de kennis van de wetgeving en van onze diensten valt het op dat 21 % van de respondenten het koninklijk besluit over de beveiliging van liften en de verplichtingen ervan niet goed kent. Die onwetendheid over de reglementering loopt zelfs op tot 40 % bij particuliere beheerders, tegenover 15 % bij de professionele beheerders. Eén respondent op drie vindt de reglementering disproportioneel ten opzichte van de risico’s. Het merendeel vond de frequentie van de inspecties geen probleem en zelfs goed aangepast!

  Een grote meerderheid is tevreden over de informatie die door de controleurs voorafgaand aan de controle werd verstrekt. Het aankondigen van het bezoek blijft niettemin een werkpunt, want 14 % van de respondenten verklaart vooraf niet op de hoogte te zijn gebracht van het bezoek van de controleur. Het gaat hierbij doorgaans over beheerders van één enkele lift of van één enkel gebouw.

  Veruit de meeste respondenten zijn tevreden over de persoonlijke prestatie van de controleur: 85 tot 90 % is tevreden over het respect, de onpartijdigheid en de competentie van de controleurs.

  Slechts 10 % vindt dat het eindrapport de werkelijke toestand niet weergeeft. De tevredenheid blijft hoog over de informatie die de controleur verstrekte over de opgelegde maatregel aan het einde van de controle. Ze is iets lager voor de meer algemene informatie, met een ontevredenheidsgraad van 12 %.

  36 % van de respondenten tegen wie een maatregel werd genomen, vond die onterecht of buiten verhouding. Dit percentage ligt hoger bij personen tegen wie strengere maatregelen werden genomen. De ontevredenheid is op dit punt duidelijk groter bij particuliere dan bij professionele beheerders : 58% tegenover 21 %.

  Ten slotte blijkt 30 % zeer tevreden over de dienstverlening in het kader van de controle. Slechts 13 % is ontevreden. De ontevredenheid neemt enigszins toe volgens het aantal ondergane controles: 16 % bij beheerders die meerdere keren werden gecontroleerd, tegen 11 % bij wie slechts eenmaal werd gecontroleerd. De ontevredenheid ligt hoger bij de groep van particuliere beheerders (21 % ontevreden) dan bij de professionele beheerders (11 %).

  Al deze resultaten zijn intern geanalyseerd om er lessen uit te trekken en zowel onze interne als externe communicatie te verbeteren.

  Meer informatie over de modernisering van liften

  Laatst bijgewerkt
  7 juni 2018