Table of Contents

  Leveringstermijn

  Boek VI WER - art. VI.43 WER

  De onderneming levert de goederen door fysieke overdracht van deze goederen aan de consument ten laatste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, tenzij de consument en de onderneming contractueel een andere datum zijn overeengekomen.

  Indien de goederen niet geleverd zijn binnen de 30 dagen of binnen de contractueel overeengekomen termijn, moet de consument aan de onderneming een aanvullende termijn geven, rekening houdend met de door hem ingeroepen redenen.

  Als de onderneming deze aanvullende termijn niet respecteert, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.

  De consument heeft niettemin het recht om onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen :

  • wanneer de onderneming weigert het goed te leveren;

  • wanneer de levering binnen de overeengekomen leveringstermijn essentieel is gezien de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst;

  • wanneer de consument de onderneming  vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis heeft gesteld dat de levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is.

  Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt de onderneming binnen een redelijke termijn alle van uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.

  Risico-overdracht

  Boek VI WER - art. VI.44 WER

  Het verzenden van de goederen gebeurt op risico van de onderneming, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de consument en deze keuze niet was aangeboden door de onderneming.

  Voor de overeenkomsten waarbij de onderneming de goederen opstuurt naar de consument, gaat het risico op verlies over op de consument:

  • bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door de onderneming, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van deze vervoerder;

  • wanneer de consument of een door hem aangewezen derde en die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

  Laatst bijgewerkt
  6 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema