De auteur van een computerprogramma kan beslissen om zijn vermogensrechten op de software over te dragen. Een overeenkomst wordt gesloten tussen de auteur, een natuurlijk persoon, en een derde, en moet dus aan een aantal regels voldoen om geldig te zijn.

Er is een schriftelijk contract vereist

De overeenkomst tot overdracht van de auteursrechten op software moet schriftelijk worden vastgelegd.

De overeenkomst moet duidelijk zijn

De overeenkomst moet in duidelijke bewoordingen worden opgesteld. Bij twijfel zal een rechtbank clausules met een onduidelijke strekking steeds interpreteren in het voordeel van de auteur. De vermogensrechten die worden overgedragen, moeten nauwkeurig omschreven zijn: betreft de overdracht alle rechten op de software of slechts enkele? Welke?

Verplichte vermeldingen in de overeenkomst

Exploitatiewijzen

De overeenkomst moet duidelijk de exploitatiewijzen vermelden waarvoor rechten worden overgedragen, evenals de omvang ervan. Verkrijgt de derde bijvoorbeeld enkel het recht om de software te exploiteren via de verkoop van materiële exemplaren of mag hij dit ook doen via het internet? 

Een overeenkomst tot overdracht kan overigens geen betrekking hebben op nog onbekende exploitatiewijzen. Overeenkomsten van voor het internettijdperk kunnen dus niet zo worden geïnterpreteerd dat ook de exploitatie van de software via het internet mee in de overdracht zou zijn inbegrepen.

Vergoeding voor de auteur

Bovendien moet voor elk van deze exploitatiewijzen eveneens de vergoeding voor de auteur worden vermeld. Die vergoeding kan forfaitair zijn, of evenredig met de opbrengsten die voortvloeien uit de exploitatie. Het is ook toegestaan om de auteursrechten gratis over te dragen.

Duur

De overeenkomst moet ook vermelden gedurende welke termijn de persoon, die de overeenkomst met de auteur afsluit, de overgedragen rechten zal kunnen uitoefenen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2021