Fapetro

Elke in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening of voor rekening van derden, aardolie en aardolieproducten

 • produceert,
 • aankoopt,
 • invoert,
 • uitvoert,
 • raffineert,
 • in opslag houdt,
 • verwerkt,
 • verbruikt,
 • verdeelt,
 • te koop aanbiedt,
 • verkoopt,
 • levert of
 • vervoert,

is ertoe gehouden zich bij de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in te schrijven (PDF, 434.02 KB).

het formulier downloaden (DOCX, 46 KB)

Het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (Fapetro) houdt toezicht op de kwaliteit van de aardolieproducten die in België op de markt worden gebracht, volgt systematisch op en beheert de verwerking van erkenningsaanvragen van niet-standaard biobrandstoffen .

Fapetro wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 18 november 2018 tot vaststelling van de operationele, financiële en organisatorische procedures voor het Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten.

Het Fonds wordt beheerd door een Beheerscomité dat minstens tweemaal per jaar bijeenkomt.

Meldingen van de vergaderingen van het Beheerscomité:

Sinds 12 maart 2013 is Fapetro volgens de eisen van NBN EN ISO 17020 geaccrediteerd als inspectie- en controleorgaan volgens accreditatiecertificaat nr. 490 - INSP.

Wat doet Fapetro?

De missie van Fapetro is het waarborgen van de kwaliteit van de aardolieproducten die in België op de markt gebracht worden:

 • Gasolie-diesel voor wegentoepassingen,
 • benzine 95 RON E10 en 98 RON E5,
 • scheepsbrandstoffen,
 • gasolie verwarming (50 ppm),
 • diesel voor niet voor de weg bestemde toepassingen,
 • lampolie type B en C,

Fapetro zorgt eveneens voor een systematische controle.

De afdeling Kwaliteit van Aardolieproducten van de Algemene Directie Energie voert de aan Fapetro toegewezen missie uit.

Medewerkers van die dienst doorkruisen heel België om stalen van aardolieproducten te nemen. De stalen worden geanalyseerd door een of meer laboratoria om na te gaan of zij al dan niet aan de geldende normen voldoen.  

Om de volledige distributieketen te bestrijken neemt de dienst stalen

 • in openbare tankstations,
 • bij particulieren,
 • bij bedrijven,
 • in primaire en secundaire depots.

Naast het toezicht op de kwaliteit van aardolieproducten voert Fapetro ook expertises uit in het kader van de wet van 17 juli 2013 betreffende de opname van biobrandstoffen in fossiele brandstoffen. Deze expertises hebben met name betrekking op de behandeling van erkenningsaanvragen van niet-standaard biobrandstoffen.

Financiering van Fapetro

Om zijn opdrachten te kunnen vervullen wordt Fapetro gefinancierd

 • met bijdragen die per kwartaal geïnd worden bij de aardolieoperatoren die brandstoffen en motorbrandstoffen op de Belgische markt brengen. De lijst van de betrokken operatoren wordt aan Fapetro bezorgd door het Departement Douane & Accijnzen van de FOD Financiën.
 • met kosten aangerekend aan de verantwoordelijken van de verkooppunten van brandstoffen en motorbrandstoffen indien blijkt dat de brandstofmonsters niet conform de geldende technische specificaties zijn.

Procedure in geval van non-conformiteit

Bij non-conformiteit wordt de informatie over de controle meegedeeld aan de Algemene Directie Economische Inspectie die de nodige maatregelen neemt in geval van vermoedelijke fraude. Dit kan zelfs leiden tot tijdelijke of definitieve sluiting van het verkooppunt.

Beroepsprocedure

De verantwoordelijke van het verkooppunt waar Fapetro niet-conformiteit van brandstofstalen vaststelt, kan beroep aantekenen tegen de beslissing die genomen wordt naar aanleiding van een eerste vaststelling.

De verantwoordelijke van het verkooppunt moet dat beroep naar het volgende adres sturen:

FOD Economie
Algemene Directie Energie
Dienst Aardolie en Fapetro
Bureau 4A57
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Fapetro legt het beroep voor aan een Beroepscommissie waarvan de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie de leden heeft aangeduid en die losstaan van het Fonds voor de Analyse van de aardolieproducten (Fapetro). Die leden worden aangesteld voor een termijn van 3 jaar die stilzwijgend verlengbaar is.

Van zodra het beroep is ontvangen

 1. komt de commissie samen,
 2. beslist zij over de ontvankelijkheid van het beroep, en
 3. brengt zij de juridisch verantwoordelijke daarvan op de hoogte binnen de maand die volgt op de datum van ontvangst van het beroep.

Binnen dezelfde termijn kan de Commissie aan de juridisch verantwoordelijke bijkomende informatie vragen.

Van zodra de Commissie over alle elementen beschikt om over het beroep te beslissen, brengt zij de verantwoordelijke van het verkooppunt daarvan op de hoogte,

 • ofwel binnen de maand na ontvangst van het beroep indien het dossier volledig is,
 • ofwel binnen de maand die volgt op de datum van ontvangst van de bijkomende informatie.

Binnen de twee maanden na de kennisgeving van de ontvankelijkheid van het beroep deelt de Beroepscommissie haar beslissing mee aan de verantwoordelijke van het verkooppunt.

Elke briefwisseling gebeurt via het secretariaat van Fapetro en moet plaatsvinden via aangetekend schrijven.

Laatst bijgewerkt
14 mei 2024