November 2010

Het nationale actieplan voor hernieuwbare energie (PDF, 767.46 KB)

Het voortgangsrapport

Sinds enkele jaren is het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen sterk gestegen en dragen ze bij tot de bevoorradingszekerheid en het klimaat. Bovendien worden zij meer en meer beschouwd als een geweldige kans om de economische activiteit te heroriënteren naar toekomstgerichte en duurzame sectoren .

In België is de bevordering van de hernieuwbare energieën hoofdzakelijk een gewestelijke bevoegdheid. De federale overheid heeft sinds de staatshervorming van 1980 de bevoegdheid over hernieuwbare energiebronnen in  de zeegebieden waarover België rechtsmacht heeft conform het internationale zeerecht.

Op Europees niveau wordt de bevordering van de energie die wordt geproduceerd vanuit hernieuwbare energiebronnen hoofdzakelijk behandeld in de drie volgende richtlijnen:

 1. Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, die naast andere bepalingen, een objectief van 10% hernieuwbare energie oplegt bij het bruto elektriciteitsverbruik in 2010 ;

 2. Richtlijn 2003/30/EG van het Europese Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer, die naast andere bepalingen, aan de Lidstaten waarvan België, een objectief oplegt van 5,75% aan biobrandstoffen (berekend op basis van het energiegehalte), in de verkoop met het doel van transport van benzine en dieselolie;

 3. Richtlijn 2009/28/EG houdende intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG op 1 januari 2012, legt nieuwe objectieven aan België op inzake hernieuwbare energie, in het bijzonder :

  • Een bindende doelstelling van 13% hernieuwbare energie in de finale energieconsumptie in 2020 ;
  • Een bindende doelstelling van 10% hernieuwbare energie in de finale energieconsumptie in de transportsector;
  • Een serie indicatieve doelstellingen voor de perioden 2011-2012 ; 2013-2014 ; 2015-2016 ; 2017-2018 bepaald zoals volgt:hernieuwbare energie grafiek

    

In het kader van de omzetting van deze richtlijn 2009/28/EG, heeft België zijn nationaal actieplan inzake hernieuwbare energie en zijn voortgangsrapport gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt
10 juni 2024