Table of Contents

  Goede reflexen bij het optreden van een schadegeval:

  Het dringendste eerst: beschermen en erger vermijden

  Het is uw plicht als verzekerde om alle noodzakelijke en passende voorzorgsmaatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

  Doet u dat niet, dan kan uw verzekeraar in zijn tussenkomst geen rekening houden met de schade veroorzaakt door die nalatigheid.

  Verwittig uw verzekeraar zo snel mogelijk

  Veel verzekeraars stellen formulieren voor de schadeaangifte online beschikbaar.

  Aarzel niet om advies te vragen aan uw verzekeringstussenpersoon.

  In afwachting van de expertise: maak een dossier van de bewijsstukken

  Begin geen herstellingen (tenzij ze dringend nodig zijn of een verergering van de situatie kunnen vermijden) en gooi niets weg: de expert moet zelf de schade kunnen vaststellen, dus ook de goederen die onherstelbaar beschadigd zijn.

  Neem foto’s, behoud de aankoopbewijzen, noteer alle interventies, maak een lijst op van de schade, ... Hoe vollediger uw lijst, hoe beter!

  Slachtoffer van een overstroming?

  Een overstroming wordt als volgt gedefinieerd:

  1. het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën, of
  2. het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond, ten gevolge van :  
   • atmosferische neerslag,
   • het smelten van sneeuw of ijs,
   • een dijkbreuk, of
   • een vloedgolf,
  3. alsook aardverschuivingen of grondverzakkingen die eruit voortvloeien (artikel 124, §1, a) van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

  Opgelet! U kunt ook waterschade ondervinden die niet direct door een overstroming wordt veroorzaakt (zoals leidingbreuk, lek in de wasmachine, overgelopen badkuip, ...).

  Aangezien het geen natuurrampen betreft, worden deze risico's niet verplicht gedekt door de woonverzekering, maar worden ze vaak gedekt door specifieke waarborgen in de verzekeringsovereenkomst. Raadpleeg uw verzekeringstussenpersoon of lees aandachtig uw overeenkomst om na te gaan op welke waarborgen u precies recht hebt.

  Recht op een vergoeding door uw brandverzekeraar voor de schade voortvloeiend van een overstroming.

  Beginsel: als u een brandverzekering heeft afgesloten voor uw woning (ongeacht of u eigenaar of huurder bent), dekt die het risico op natuurrampen, waaronder overstromingen.

  Uitzondering: misschien werd u er bij de aankoop van uw woning al op gewezen dat uw onroerend goed zich in een “overstromingsrisicozone” bevindt, d.w.z. een gebied dat bij koninklijk besluit wordt gedefinieerd als een zone die aan terugkerende en belangrijke overstromingen wordt blootgesteld.

  In dat geval kan de verzekeraar weigeren het overstromingsrisico te dekken, als hij een gebouw, een gedeelte van een gebouw of de inhoud van een gebouw dekt, die werden gebouwd meer dan 18 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat het onroerend goed in een dergelijke zone klasseert (art. 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

  Welke schade wordt door uw brandverzekeraar vergoed?

  Verplicht minimum

  Als de overstroming onder de bovenstaande definitie van natuurramp valt, dan moet uw overeenkomst ten minste in een dekking voorzien van:

  1. de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen, zijnde de woning en de inhoud ervan, wordt veroorzaakt;
  2. de schade aan de verzekerde goederen die zou voortspruiten uit maatregelen voor de beveiliging en de bescherming van de goederen en personen;
  3. de opruimings- en afbraakkosten nodig voor het herbouwen of voor de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen;
  4. wanneer de woonlokalen onbewoonbaar zijn geworden, de huisvestingskosten gedaan in de loop van de drie maanden die volgen op het schadegeval (artikel 126 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

  Andere schades die kunnen worden vergoed

  Alle andere schade is niet noodzakelijkerwijs gedekt, dus moet u uw overeenkomst goed nalezen of uw tussenpersoon raadplegen om na te gaan of en in welke mate tuinmeubelen, bijgebouwen, terrassen, plantages, enz. van de dekking zijn uitgesloten.

  In het geval van overstroming is een bijzondere uitsluiting mogelijk voor de schade veroorzaakt aan de inhoud van kelders die op minder dan 10 centimeter van de grond is opgesteld. Die uitsluiting geldt niet voor vaste verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties, noch voor de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor de uitoefening van een beroep zijn ingericht (art. 128 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

  Let wel op de vrijstelling

  De verzekeraars hebben immers de mogelijkheid om een specifieke vrijstelling toe te passen voor de waarborg natuurramp, zodat een gedeelte van de kosten te uwen laste kan blijven.

  Andere mogelijkheden om een vergoeding te bekomen?

  Omniumverzekering

  In principe is uw voertuig niet gedekt door de woonverzekering.

  Weet evenwel dat de schade veroorzaakt door een natuurramp over het algemeen gedekt wordt door een "omnium"- of "beperkte omnium"-verzekering.

  Aangezien het een optionele verzekering betreft, verschilt de exacte dekking van de risico's en de gedekte schade van verzekeraar tot verzekeraar. Wij raden u aan om uw overeenkomst en/of uw verzekeringstussenpersoon te raadplegen.

  Rampenfonds

  Het Fonds heeft tot taak een vergoeding uit te betalen in geval van uitzonderlijke natuurverschijnselen die door de overheid als natuurramp worden aangemerkt.

  Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgeheveld naar de gewesten, die elk over een gewestelijk Fonds beschikken.

  Klachten/geschillen

  Problemen met uw verzekeraar?

  Contacteer onmiddellijk de Ombudsman van de verzekeringen

  Laatst bijgewerkt
  11 juni 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Financiële diensten

   Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet en Hypothecair Krediet