Table of Contents

  Over welke grondstoffen gaat het en wie is betrokken?

  Alle producenten, distributeurs of groothandelaars van grondstoffen die opgesomd worden in het Wetboek van economisch recht.

  Wat zijn de gevolgen voor de betrokkenen?

  De prijzen en de marges van de grondstoffen verkocht door de distributeurs en producenten van de betrokken grondstoffen en verkocht aan de apothekers voor magistrale bereidingen moeten worden meegedeeld aan de Prijzendienst.

  De prijsverhogingen van de grondstoffen verkocht door de distributeurs en producenten van de betrokken grondstoffen en verkocht aan de apothekers voor magistrale bereidingen moeten van de minister van Economie een toelating tot prijsverhoging krijgen. De distributeurs en producenten mogen dus geen enkele prijsverhoging van de betrokken grondstoffen toepassen als ze geen prijsverhogingsaanvraag hebben ingediend en toelating gekregen hebben van de minister van Economie.

  Welke procedures moeten de betrokkenen volgen?

  Procedure voor prijskennisgeving van de grondstoffen voor magistrale bereidingen

  De producent, distributeur of groothandelaar van een grondstof dient een prijskennisgeving in bij de Prijzendienst via een aangetekende brief met bericht van ontvangst.

  De prijskennisgeving moet volgende gegevens bevatten:

  1. de firmanaam en het adres van de aanvrager;
  2. de benaming van de grondstof, de code van de grondstof om de verpakking en de dosering te identificeren;
  3. de verkoopprijs van de grondstof;
  4. het percentage van de marge die momenteel wordt aangerekend.

  De Prijzendienst brengt de aanvrager op de hoogte van de toegelaten maximumprijs via een aangetekende brief binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de prijskennisgeving.

  Is een prijskennisgeving onvolledig of komt de gegeven informatie niet overeen met de gevraagde informatie, dan verwittigt de Prijzendienst de aanvrager hiervan per aangetekende brief. De termijn wordt opgeschort tot de Prijzendienst de ontbrekende gegevens heeft ontvangen.

  Is het aantal aanvragen uitzonderlijk hoog, dan kan de beslissingstermijn van 30 dagen met 30 dagen verlengd worden. De Prijzendienst brengt de aanvrager van deze verlening op de hoogte met een aangetekende brief voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.

  De aanvrager deelt de werkelijk toegepaste prijs mee aan de Prijzendienst met de datum van toepassing.

  De aanvrager meldt alle verdere prijsverlagingen aan de Prijzendienst zodra ze worden toegepast. De meegedeelde prijs wordt de toegelaten maximumprijs.

  Procedure van de prijsverhogingsaanvraag van de grondstoffen voor magistrale bereidingen

  De producent, distributeur of groothandelaar van een grondstof dient een prijsverhogingsaanvraag in bij de Prijzendienst met een aangetekende brief met bericht van ontvangst.

  De prijskennisgeving moet volgende gegevens bevatten:

  1. de firmanaam en het adres van de aanvrager;
  2. de datum en de kopie van de laatste prijskennisgeving of prijsverhoging en de in België verkochte hoeveelheden tijdens het jaar of de jaren voorafgaand aan de prijsverhogingsaanvraag;
  3. de feiten sinds de laatste beslissing tot prijskennisgeving of prijsverhoging die de gevraagde prijsverhoging rechtvaardigen;
  4. een nauwkeurig becijferde rechtvaardiging van de verschillende kostprijselementen die de gevraagde prijs samenstellen en, in voorkomend geval, de elementen die de transferprijs samenstellen;
  5. een afschrift van de jaarrekeningen van de laatste drie jaar van de aanvrager en, in voorkomend geval, van de betrokken afdeling wanneer de onderneming verschillende activiteiten uitoefent, rekening houdend met de positie in de groep waartoe de aanvrager behoort;
  6. de markt- en mededingingsvoorwaarden: een vergelijking met de prijzen die worden toegepast in de lidstaten van de Europese Unie.

  Is een aanvraag onvolledig of komt de gegeven informatie niet overeen met de gevraagde informatie, dan verwittigt de Prijzendienst de aanvrager hiervan per aangetekende brief. De termijn van 90 dagen wordt geschorst tot de Prijzendienst de ontbrekende gegevens heeft ontvangen.

  Op verzoek van de aanvrager berekent de Prijzendienst de prijs aan publiek, btw inbegrepen, die overeenstemt met de prijs en deelt deze mee aan de aanvrager.

  De minister van Economie laat de toegelaten maximumprijs weten aan de aanvrager via een aangetekende brief binnen 90 dagen. Hij motiveert zijn beslissing op basis van doorslaggevende dossierelementen.

  Is het aantal aanvragen uitzonderlijk hoog, dan kan de beslissingstermijn van 90 dagen met 60 dagen worden verlengd. De Prijzendienst brengt de aanvrager van deze verlening op de hoogte met een aangetekende brief voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.

  De aanvrager kan de toegelaten maximumprijs toepassen zodra hij de beslissing van de minister ontvangen heeft en de prijs die werkelijk wordt toegepast aan de Prijzendienst heeft gemeld met de datum van toepassing.

  De aanvrager meldt alle verdere prijswijzigingen aan de Prijzendienst zodra ze worden toegepast. De nieuwe meegedeelde prijs wordt de nieuwe toegelaten maximumprijs.

  Laatst bijgewerkt
  10 juli 2018

  Laatste nieuws voor dit thema