Overeenkomstig artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) kunnen vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en coöperatieve vennootschappen aan de minister van Economie een verzoek richten tot erkenning als "landbouwonderneming".

Deze erkenning als landbouwonderneming vervangt de rechtsvorm van de landbouwvennootschap die niet meer kan worden gekozen sinds de 1 mei 2019 (datum van de inwerkingtreding van het WVV).

De landbouwvennootschappen die reeds vóór 1 mei 2019 bestonden, worden vermoed te zijn erkend als een landbouwonderneming, met dien verstande dat de minister van Economie dit vermoeden kan weerleggen met inachtneming van bepaalde voorwaarden (zie koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, lid 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming).

Erkenningsvoorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van een erkenning als landbouwonderneming zijn de volgende (artikel 1 en 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 28 juni 2019):

1° de vennootschap moet hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel hebben;

2° enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn;

3° de vennootschap moet minstens uit twee vennoten bestaan (waarvan minstens één vennoot een beherende vennoot is);

4° de aandelen van de vennootschap moeten op naam staan en van gelijke waarde zijn;

5° de beherende vennoot moet minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit besteden en minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit halen;

6° de algemene vergadering van de vennootschap moet de bevoegdheid hebben om (i) de beherende vennoot/vennoten aan te stellen, (ii) het mandaat van beherende vennoot te beëindigen mits een opzeggingstermijn en (iii) de beherende vennoot/vennoten bij zwaarwichtige redenen af te zetten;

behalve in geval van overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende, is de instemming vereist van de algemene vergadering van de vennootschap bij elke overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden;

8° bij elke overdracht van aandelen onder levenden moet elke beherende vennoot een recht van voorkoop hebben;

9° de instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap (behalve in geval van afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen, waar de instemming van de beherende vennoot uitgesloten is);

10° de minimale beloning uit de vennootschap moet rechtstreeks toekomen aan de beherende vennoot of beherende vennoten. (met dien verstande dat als de vennootschap nog in andere uitkeringen dan deze beloning voorziet de statuten van de vennootschap de voorwaarden en de begunstigden van deze uitkeringen moeten vermelden).

Procedure voor de aanvraag tot erkenning

U kunt uw aanvraag tot erkenning indienen bij de FOD Economie via een online platform, door de onderstaande stappen te doorlopen.

Stap 1: Volg een paar administratieve stappen om toegang te krijgen tot het platform

 • Het platform is toegankelijk via CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. De FOD voorziet een veilige toegang via eID, de itsme-app of sms.
 • Als u een vennootschap vertegenwoordigt, heeft u een account bij CSAM nodig.
 • Kijk na of uw vennootschap reeds is geregistreerd bij CSAM en wie de toegangen beheert.  Als het de eerste keer is dat uw organisatie van CSAM gebruikt maakt, moet een wettelijk vertegenwoordiger (gekend bij KBO) een hoofdtoegangsbeheerder aanwijzen (zichzelf of een collega).
 • Als die formaliteiten in orde zijn, kan de toegangsbeheerder de rol ‘FOD ECONOMY FO APPLICANT’ toekennen aan medewerkers van de vennootschap.  Daarmee krijgen ze toegang tot het onlineplatform.

Raadpleeg de uitgebreide handleiding om de toegang via CSAM in orde te brengen

HANDLEIDING (PDF, 694.34 KB)

Stap 2: Gebruik het online platform

Zodra u toegang hebt tot het platform, kunt u uw dossier opvolgen:

PLATEFORM

Hebt u nog vragen over het gebruik van het onlineplatform of ondervindt u moeilijkheden om toegang te krijgen tot CSAM, dan kunt u ons steeds contacteren via: AUC@economie.fgov.be

Stap 3: Als u geen gebruik maakt van het platform, kunt u het FORMULIER (DOCX, 18.39 KB) (aanvraag tot erkenning) voor de landbouwondernemingen downloaden. Stuur dit formulier, volledig ingevuld, samen met de bijlagen naar de Dienst Boekhoudrecht - Audit - Coöperaties van de FOD Economie. Deze aanvraag kan elektronisch worden verstuurd naar AUC@economie.fgov.be

Het dossier moet volledig zijn en volgende documenten bevatten: het formulier, de (gecoördineerde) statuten, de oprichtingsakte en de publicatie van de akten in het Belgisch Staatsblad.

Uw dossier zal worden onderzocht om na te gaan of uw vennootschap voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor landbouwondernemingen bepaald in het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

 • Voldoet uw vennootschap aan de erkenningsvoorwaarden, dan ontvangt u een kopie van het ministerieel besluit tot erkenning van uw vennootschap, zodra dit in het Belgisch Staatsblad is verschenen, binnen twee tot drie maanden na de erkenningsaanvraag (indicatieve termijn).
 • Als uw vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, ontvangt u een omstandig bericht van de FOD Economie waarin staat welke bepalingen van uw statuten onverenigbaar zijn met het toekenen van de erkenning.

Hoe lang duurt het om een beslissing te krijgen over een erkenningsaanvraag?

De dossiers betreffende de erkenningsaanvraag worden zo snel mogelijk behandeld. De aard van de erkenningsprocedure vereist echter dat er een ministerieel besluit wordt voorbereid en gepubliceerd, wat over het algemeen twee tot drie maanden in beslag neemt. De erkenning wordt dan verleend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van het volledige dossier.

Indien een aanpassing van de statuten nodig was om te kunnen worden erkend, zal deze erkenning worden verleend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van publicatie van de aangepaste statuten in het Belgisch Staatsblad.

Geldigheid van de erkenning

De vennootschappen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden worden voor onbepaalde duur erkend.

De ambtenaren van de FOD Economie gaan op regelmatige basis na of de erkende vennootschappen blijven voldoen aan de voorwaarden van de erkenning die hun is toegekend.

Hun erkenning blijft dus geldig, zolang de vennootschappen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor landbouwondernemingen bepaald in het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

FAQ - Als hulp bij het opstellen van de statuten van uw vennootschap vindt u hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen over de erkenningsvoorwaarden als landbouwonderneming:

Wat verstaat men onder “landbouwactiviteit”? Kan een vennootschap erkend als landbouwonderneming nog andere activiteiten uitoefenen dan landbouw?

De landbouwactiviteit, in de betekenis van de erkenning als landbouwonderneming, is gedefinieerd in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2019, dat u kunt raadplegen via deze link:

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/07/11_1.pdf#Page58

De statuten van de landbouwonderneming moeten voorzien in een uitsplitsing van het maatschappelijk doel en uitdrukkelijk aangeven dat de activiteiten die onder de definitie van landbouwactiviteit vallen, worden uitgeoefend “in hoofdorde” en dat andere activiteiten worden uitgeoefend “in ondergeschikte orde”.

Kan een vennootschap met slechts één vennoot erkend worden als landbouwonderneming?

Nee, een erkende landbouwonderneming moet altijd minstens twee vennoten hebben die natuurlijke personen zijn. In geen enkel geval kan een vennoot een rechtspersoon zijn.

Wie is de beherende vennoot?

 • De beherende vennoot is altijd een vennoot van de vennootschap. Het mag in geen geval een derde zijn, en ook geen rechtspersoon.
 • De administratie en het dagelijks bestuur van de vennootschap mogen niet worden toevertrouwd aan een andere persoon.
 • Hij moet altijd statutair benoemd zijn voor onbepaalde duur.
 • Hij moet minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit besteden en minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit halen.
 • Hij mag zijn mandaat nooit kosteloos uitvoeren.
 • Er kunnen meerdere beherende vennoten zijn.
 • Niet-statutaire zaakvoerders zijn niet mogelijk.

Wat wordt bedoeld met de “minimale beloning” die toekomt aan de beherende vennoot?

De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten. Dat betekent dat, ondanks zijn aandeel in de resultaten van de uitbating, hij aanspraak kan maken op een brutoverloning voor zijn werk op basis van het minimumloon als geschoolde werknemer in dezelfde sector.

Wanneer is de toestemming van de beherende vennoot verplicht?

De toestemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.

Er is één uitzondering. In het kader van een afzettingsprocedure van een beherende vennoot omwille van zwaarwichtige redenen, is de toestemming van de beherende vennoot waarop de ontslagprocedure betrekking heeft, niet vereist.

Laatst bijgewerkt
13 februari 2024