Table of Contents

   

  Als ambachtsman/-vrouw kan u een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie (wet van 19 maart 2014). Die erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van uw activiteit, het manuele aspect van uw werk en uw knowhow als ambachtsman/-vrouw.

  Met die officiële en gratis erkenning:

  • krijgt u een uniek logo;
  • vinden klanten u gemakkelijker;
  • kan u deelnemen aan de Dag van de Ambachten.

  Laat u zich erkennen als ambachtsman/-vrouw, dan komt u terecht in het register van ambachtslieden. Er wordt ook een pagina met uw naam aangemaakt op de federale website deambachten.be. Daar vinden klanten o.a. juridische informatie over uw onderneming. U kan er ook linken plaatsen naar uw eigen sociale media en er uw werk op een meer persoonlijke manier presenteren.

  Sinds de inwerkingtreding van de wet in juni 2016 kregen al meer dan 1700 ambachtslieden die wettelijke erkenning van de FOD Economie. Ze zijn opgenomen in een register dat na elke bijeenkomst van de Commissie of Raad wordt bijgewerkt. Aarzel niet om hen te vervoegen! 

  Hoe uw aanvraag indienen?

  De eenvoudigste en snelste manier om uw aanvraag voor erkenning als ambachtsman/-vrouw in te dienen, is via onze online applicatie (identificatie via eID, Itsme of login + beveiligingscode). Zo kunnen we uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.

  Via de applicatie kunt u het inlichtingenformulier online invullen en foto's, video's en andere bijlagen uploaden. 

  De erkenning als ambachtsman aanvragen

  U kunt uw erkenning als ambachtsman ook via e-mail aanvragen: ambachtsman-artisan@economie.fgov.be

  of per aangetekende zending naar:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Secretariaat van de Commissie Ambachtslieden
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Contactpersoon: Christiane ANDRIES, tel: +32 2 277 79 36

  Enkele tips om uw kandidatuur voor te bereiden

  • Neem de tijd om uw activiteit volledig uit te leggen,
  • Voeg alle documenten toe waarvan u denkt dat ze ons kunnen helpen om uw kandidatuur te beoordelen: foto’s van uw atelier, werktuigen, materialen, creatief proces, verwezenlijkingen, etc;
  • Presenteer uw werkmethoden en benadruk de toegevoegde waarde van het ambachtelijk karakter van uw vak;
  • Vermeld verder ook de waarderingen die u al behaalde (bijvoorbeeld: monumenten en landschappen, artikels in de pers, …).
  • Als u zich minder op uw gemak voelt om het schriftelijk uit te leggen, aarzel dan niet om uw presentatie te filmen, bijvoorbeeld met uw gsm.
  • Vraag uw erkenning bij voorkeur online aan
  • Voor de aanvragen via e-mail of per post, gebruik dan het formulier (DOC, 80.5 KB);

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  De erkenning is enkel mogelijk als:

  • u in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven bent als natuurlijke persoon, als rechtspersoon of als organisatie zonder rechtspersoonlijkheid voor de uitoefening van een of meer activiteiten met een winstgevend doel;
  • u minder dan twintig werknemers hebt;
  • minstens een van uw winstgevende activiteiten bestaat uit de productie, transformatie, reparatie of restauratie van goederen of het leveren van diensten is.

  Aanvragers die hun activiteiten uitvoeren onder het ondernemingsnummer van een vzw (“incubators”, enz.), kunnen geen erkenning als ambachtsman/-vrouw krijgen. Alleen aanvragers die zelf in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven voor de uitoefening van een of meer activiteiten met een winstgevend doel kunnen eventueel die erkenning krijgen. De vzw waarbinnen de aanvragers hun activiteiten uitoefenen, kan geen erkenning krijgen omdat een vzw per definitie geen winstoogmerk mag hebben. 

  Na wijzigingen in de wet kan een onderneming nu wel worden erkend voor een deel van de activiteiten die ze uitoefent (in plaats van alleen voor het geheel van haar activiteiten).

  Hoe verloopt de procedure?

  Binnen de vijftien dagen na ontvangst van uw aanvraag maakt het secretariaat van de Commissie Ambachtslieden een eerste analyse van uw dossier.

  Als uw dossier niet volledig is, verwittigt het secretariaat u met uitleg over welke documenten ontbreken om uw dossier te vervolledigen en uw kansen op erkenning te vergroten.

  Als uw dossier volledig is, neemt de Commissie Ambachtslieden een beslissing uiterlijk twee maanden na de volledigheid van het dossier. Die termijn kan verlengd worden met dertig dagen als de Commissie beslist een onderzoek ter plaatse te vragen.

  De zittingen van de Commissie Ambachtslieden zijn niet openbaar. Het secretariaat laat u weten wanneer de zitting van de Commissie plaatsvindt zodat u uw dossier kan komen verdedigen. Uw aanwezigheid op die zitting is niet verplicht.

  Het secretariaat stuurt u een brief met de beslissing van de Commissie en, indien van toepassing, uw logo’s.

  Hoelang blijft uw erkenning geldig?

  De erkenning als ambachtsman/-vrouw is zes jaar geldig. Ze begint te lopen vanaf de eerste dag na de gunstige beslissing.

  Vraag een verlenging aan ten vroegste één jaar en ten laatste drie maanden voor het einde van de geldigheidsduur van de erkenning via een van de drie hierboven besproken manieren. Het secretariaat stuurt u herinneringen per e-mail en per post tijdens de wettelijke termijn.

  Is een intrekking van de erkenning mogelijk?

  Wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden van de wet, moet u dat onmiddellijk melden aan de Commissie Ambachtslieden.

  Als u voor een periode van meer dan drie maanden niet voldoet aan de voorwaarden van de erkenning, verliest u de hoedanigheid van ambachtsman. De Commissie Ambachtslieden beslist dan om uw erkenning in te trekken.

  Kunt u beroep aantekenen tegen een beslissing van de Commissie?

  U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing van de Commissie Ambachtslieden. U moet dat doen binnen de dertig dagen na betekening van de beslissing van de Commissie Ambachtslieden.

  De Raad Ambachtslieden behandelt dan uw beroep. Als de Raad geen uitspraak in beroep doet binnen de voorziene termijn (uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop het beroep werd ingediend), dan krijgt u uw erkenning of wordt uw hoedanigheid van ambachtsman/-vrouw verlengd.

  De termijn waarin de Raad Ambachtslieden zijn beslissing moet nemen, wordt verlengd met dertig dagen als de voorzitter van de Raad beslist een onderzoek ter plaatste te vragen.

  Hoe een klacht indienen bij de Commissie Ambachtslieden?

  Iedereen die een inbreuk vaststelt op de wettelijke voorwaarden voor de erkenning als ambachtsman, kan een klacht indienen bij Commissie Ambachtslieden via dit klachtenformulier (DOCX, 28.71 KB) of via de online applicatie.

  Die klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • het onterechte gebruik van het logo van erkend ambachtsman/-vrouw (op een website, in een uitstalraam, ...);
  • een wijziging van de activiteiten die de ambachtsman/-vrouw zijn erkenning zou doen verliezen;
  • de aanwerving van personeel, die het aantal werknemers (tot 20 of meer) zou doen stijgen, ...

  Het ambachtenregister

  Alle ambachtslieden die de hoedanigheid krijgen, zijn terug te vinden in het register van de ambachtslieden. Evenzo wordt elke ambachtsman/-vrouw die zijn/haar erkenning verliest, uit dit register verwijderd.

  In het ambachtenregister (lijst in csv-formaat) vindt u alle informatie over de ambachtslieden zoals

  • de naam;
  • het adres;
  • het ondernemingsnummer;
  • de activiteit;
  • de datum van toekenning;
  • de datum van intrekking van de erkenning (in voorkomend geval).

  Die lijst wordt dagelijks bijgewerkt.

  Wilt u gerichter gaan zoeken in het register? Dat kan met de zoekmotor. U kunt zoeken op:

  • ondernemingsnummer;
  • naam;
  • sector;
  • postcode;
  • type onderneming.

  U krijgt dan de lijst van ambachtslieden die voldoen aan de criteria die u invulde.

  Laatst bijgewerkt
  27 mei 2024