Table of Contents

  Defecten in een elektrische installatie veroorzaken geregeld brand of elektrocutie. Daarom moet elke elektrische installatie verplicht worden gecontroleerd.

  Tijdens de controle wordt nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het betreffende Boek van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019:

  • Boek 1 - Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (zie rubriek publicaties)
  • Boek 2 - Installaties op hoogspanning (zie rubriek publicaties)
  • Boek 3 - Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (zie rubriek publicaties)

  De Codex over het welzijn op het werk, vastgelegd in Boek III, titel 2, legt ook verschillende controles op voor de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen.

  Die controle moet door een erkend controleorganisme (PDF, 172.43 KB) gebeuren.

  Wanneer moet u uw niet-huishoudelijke elektrische installatie laten controleren?

  U moet uw elektrische installatie laten controleren:

  • vóór u die in gebruik neemt
  • voor elke belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie
  • periodiek

  Meer informatie over de verschillende soorten controles van niet-huishoudelijke elektrische installaties

  Welke documenten moet u bij de controle voorleggen?

  De documenten die u voor een niet-huishoudelijke elektrische installatie minstens moet voorleggen, zijn:

  • de stroombaanschema's
  • de situatieplannen
  • de situatieplannen van de aardverbindingen
  • de documenten met de uitwendige invloeden

  Voor de in Boek 3 bedoelde installaties en de elektrische installaties die vóór 1 juni 2020 werden uitgevoerd, wordt toegestaan dat alleen een principeplan of een beschrijving van de elektrische installatie wordt voorgelegd.

  Indien van toepassing worden bepaalde documenten aangevuld.

  Voor installaties in zones met explosiegevaar:

  • de zoneringsplannen
  • de zoneringsverslagen

  Voor veiligheidsinstallaties en kritische installaties:

  • de plannen van de veiligheidsinstallaties en kritische installaties
  • de lijsten van de veiligheidsinstallaties en kritische installaties

  Voor installaties in ruimten waarvan hun evacuatie door de vorming van rook bij brand kan worden beïnvloed:

  • de lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten.

  Het dossier van de elektrische installatie bevat ook:

  • de eventuele berekeningsnota's
  • de risicoanalyses
  • de gelijkvormigheidsverklaringen van het elektrisch materieel
  • de lijst van de wijzigingen die aan de elektrische installatie werden aangebracht ...

  Wat betreft de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, is het toegelaten om zich te beperken tot de voorschriften die gelden voor schema’s, plannen documenten en het dossier van een huishoudelijke installatie.

  Wat gebeurt er na de controle?

  Na elke controle stelt het erkende controleorganisme een verslag op dat schriftelijk of elektronisch aan de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie wordt bezorgd. Het erkende controleorganisme houdt gedurende vijf jaar een kopie van dit verslag bij.

  Als de elektrische installatie op het moment van de controle niet in orde is, moet u de tekortkomingen zonder uitstel verhelpen.

  Wat gebeurt er in geval van een wijziging of uitbreiding op uw elektrische installatie?

  Bij een belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie, moet u een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname door een erkend controleorganisme laten uitvoeren. Die controle heeft betrekking op de belangrijke wijziging of uitbreiding en de eventuele impact ervan op het niet-gewijzigde deel van de elektrische installatie. Het opstellen van de schema’s, plannen en documenten van de belangrijke wijziging of uitbreiding is verplicht.

  Voor elke belangrijke wijziging of uitbreiding van een elektrische installatie op laagspanning of op zeer lage spanning kan de gelijkvormigheidscontrole binnen 30 dagen na de ingebruikname gebeuren indien dat om dwingende operationele redenen gerechtvaardigd is. De eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie is als enige verantwoordelijk voor de ingebruikname van de elektrische installatie.

  Voorbeelden van belangrijke wijziging of uitbreiding: wijziging van het aardverbindingssysteem, overschrijding van het toegelaten kortsluitvermogen voor het geïnstalleerd materieel, niet-identieke vervanging van een schakel- en verdeelbord, …

  Bij een niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie, moet u geen gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname door een erkend controleorganisme laten uitvoeren. Het is alleen verplicht om de schema’s, plannen en documenten van de elektrische installatie aan te vullen, hierdoor is het erkend controleorganisme in staat om de gelijkvormigheid ervan na te gaan bij het volgende controlebezoek.

  Voorbeelden van niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn de toevoeging van een contactdoos op een bestaande stroombaan of de identieke vervanging van een elektrisch materieel (bord, kabel, …).

  Meer informatie over de verschillende soorten controles van niet-huishoudelijke elektrische installaties.

  Laatst bijgewerkt
  10 juni 2024